کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات مدیریت
آزمون مدل اثربخشی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 69-79

حسام اشراقی ورنامخواستی؛ فریده اشرف گنجوئی؛ محمدرضا اسمعیلی