کلیدواژه‌ها = نیمرخ لیپیدی
اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 89-100

شهرام محمدی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی؛ مهسا عبدالهی


ارزیابی پاسخ های قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده در مدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 35-44

مریم موسی پور؛ ولی الله دبیدی روشن؛ نیلوفر کریمی