کلیدواژه‌ها = بازاریابی
شناسایی و رتبه‌بندی مناظر توسعة کسب‌وکارهای ورزش‌های الکترونیکی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی، BSCو MADM

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 65-79

حسین عبدالملکی؛ سید بهادر زکی زاده؛ سید نعمت خلیفه


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 9-21

امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد


مدلسازی عوامل مؤثر بر تبلیغات دهان‌به‌دهان در مجموعه‌های ورزشی-تفریحی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 147-163

شهرام شفیعی؛ نوشین بنار؛ محمد مهدی شکری


بررسی و تحلیل شیوه های درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران و جهان

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 21-31

جبار سیف پناهی شعبانی؛ مهرزاد حمیدی


نقش کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی توسط دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-72

بهرام یوسفی؛ سیده زهرا طباطبایی؛ کیوان شعبانی مقدم