کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر محتوای کاسپاز 3 و بیان ژنی miR-30، miR-199a و miR-874 قلب موشهای در معرض آرسنیک

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-42

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ جبار بشیری؛ میر علی رضا نورآذر؛ کریم آزالی علمداری