کلیدواژه‌ها = موانع حمایت ورزشی
موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 29-40

علی اصغر یزدانی؛ سیدعماد حسینی؛ نوشین بنار؛ محمد ریحانی