کلیدواژه‌ها = ورزش زورخانه ای
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 139-155

امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی