کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ادراک کیفیت خدمات، رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت گردشگران حاضر در یک رویداد ورزشی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-157

پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری؛ محمود ایزدی؛ علی بنسبردی


پیش بینی رفتار مشتریان کلوپهای ورزشهای دریایی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 87-99

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی


تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی با استفاده از مدل SERVQUAL

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-22

الهام فسنقری؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی؛ امین دهقان قهفرخی