کلیدواژه‌ها = فدراسیون ورزشی
شناسایی و تبیین محرک‌های اصلی مؤثر بر حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 15، شماره 3، آذر 1402

10.22034/spmi.2023.191104

علی صفرپور؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ افسر جعفری


بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 67-84

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ محبوبه تجدد؛ زهرا ملکی


اعتباریابی مقیاس عدالت سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 169-179

امیر قنبرپور نصرتی