کلیدواژه‌ها = استعدادیابی
مدل عوامل مؤثر بر توسعه نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-53

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ سید محمد علی میرحسینی؛ ظهراب گوهری


ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-68

سعیده وکیلی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ شهناز میرزائی؛ مژده خواجه لندی


طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی