کلیدواژه‌ها = "تعریف ورزش"
تحلیل وضعیت هدفگذاری و تعریف ورزش در نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 9-23

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ سید عبدالحمید احمدی