کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
تعیین روابط علی معیارهای توسعه پایدار اماکن ورزشی مبتنی بر H3SE با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 141-153

ساجده نادرطهرانی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری