کلیدواژه‌ها = اثربخشی
آزمون مدل اثربخشی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 69-79

حسام اشراقی ورنامخواستی؛ فریده اشرف گنجوئی؛ محمدرضا اسمعیلی


محاسبة کارایی، اثربخشی و بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی از طریق تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 9-27

سپیده قطنیان؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی