دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1401 
طراحی مدل ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر تماشاگران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

صفحه 9-21

رضا فرجی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


عوامل زمینه ای مؤثر بر ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش کشور : یک مطالعه کیفی

صفحه 107-119

علی اصغرپور گلفزان؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ بهزاد دیوکان؛ مسعود طاهری لاری