نویسنده = بهرام یوسفی
نقش کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی توسط دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-72

بهرام یوسفی؛ سیده زهرا طباطبایی؛ کیوان شعبانی مقدم