نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود و دریافت فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فلوچارت داوری حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 

توجه: نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهت انتشار مقالات پذیرفته شده هیچگونه هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند و پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

 

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 13، شماره 4، اسفند 1400 

1. طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

صفحه 67-81

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر


7. تحلیل محیط و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بر اساس مدل SCORE

صفحه 97-115

کیمیا باقرزاده؛ علیرضا الهی؛ فضل الله باقرزاده؛ نازنین راسخ


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی