نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود و دریافت فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فلوچارت داوری حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 

توجه: نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهت انتشار مقالات پذیرفته شده هیچگونه هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند و پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

 

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، شهریور 1401 

طراحی مدل ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر تماشاگران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

صفحه 9-21

رضا فرجی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


عوامل زمینه ای مؤثر بر ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش کشور : یک مطالعه کیفی

صفحه 107-119

علی اصغرپور گلفزان؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ بهزاد دیوکان؛ مسعود طاهری لاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی