نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-111 

1. ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی


5. تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن


9. شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی


13. تدوین راهبردهای ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه در کوهستانهای استان اردبیل با استفاده از تکنیک SWOT

صفحه 185-191

مهرداد محرم زاده؛ حسین گنجی ایمچه؛ میر ابراهیم حسینی؛ محسن گنجی ایمچه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
1735.5354