بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابتکار، معصومه [1] دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • ابراهیم، خسرو [1] .استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة تربیت بدنی، تهران، ایران،
 • ابراهیم، خسرو [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، استاد دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • ابطحی، حسین [1] استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی، گناباد، ایران،
 • ابوطالب، ناهید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 • احسانی، محمد [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • احسانی، محمدتقی [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • احمدی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • احمدی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • احمدی، سید عبدالحمید [1] دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران،
 • احمدی، سیروس [1] دانشیارجامعه شناسی ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران
 • احمدی، عزیزه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • احمدی، فرهاد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • اختری شجاع، ابراهیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • اراضی، حمید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ایران پور، عسگر [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ارجی، مریم [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، کرج، ایران
 • ارشدی، سجاد [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ایزدی، محمود [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • ایزدی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • ازمشا، طاهره [1] مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • اسحاقیان، ستاره [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران
 • اسد، محمدرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران.
 • اسد، محمد رضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
 • اسدی، حسن [1] استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • اسدی، حسن [1] استاد دانشگاه تهران
 • اسدی، حسن [1] استاد مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .
 • اسدی، فهیمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
 • اسدی، نوید [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • اسکندری پور، وحید [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اسلامی، ایوب [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • اسلامی، ایوب [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • اسلامی شهر بابکی، مهین [1] فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استادیار روانپزشکی مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بالینی، گروه روانپزشکی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشکده پزشکی مهندس افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • اسماعیلی، سینا [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • اسماعیل زاده، محمدرضا [1] استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ، ایران
 • اسمعیلی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اسیوند، حسن [1] دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران
 • اسیوند، حسن [1] دکتری‌مدیریت‌ ورزشی، دانشگاه‌ شمال، مازندران،‌ایران
 • اسیوند، عباس [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشگاه‌آزاد مبارکه، اصفهان، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دکترای آمار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • اصفهانی، نوشین [1] دانشیار دانشگاه الزهرا تهران
 • افروزه، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افضل پور، محمد اسماعیل [1] دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • افغان، مرجان [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت
 • افغان، مرجان [1] .کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران
 • اقبالی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اکبری، امیر [1] کارشناسی ارشد ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • اکبری، بهرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • اکبرابادی، غلامعلی [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 • اکبری بوکانی، حمزه [1] گروه فیزیولوژی ورزشی. پژوهشکده طب ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران.ایران
 • اکبرزاده، حسین [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده روان شناسی و تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران،
 • اکبرنژاد، علی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران،
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکبرنژاد، علی [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • الهامی، علی رضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • امیری، مجتبی [1] دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • امیرتاش، علی محمد [1] استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • امیر حسینی، سید احسان [1] دانش‌آموختۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • امیرشقاقی، فرحناز [1] دانشجوی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اندام، رضا [1] دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
 • اندام، رضا [1] دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • اندام، رضا [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران .
 • اندام، رضا [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

ب

 • بای، ناصر [1] استادیار گروه علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • باسره، عارف [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • باقری، یوسف [1] دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • باوردی مقدم، ادریس [1] کارشناس‌ارشد، حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بحرالعلوم، حسن [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،
 • بختیاری، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 • بخشنده، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران ، ایران.
 • بدری آذرین، یعقوب [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • برابری، اصغر [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و ایرا
 • بیرامی ایگدر، جمال الدین [1] جمال الدین بیرامی ایگدر
 • بیرامی ایگدر، جمال الدین [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • برزگری مروست، حسین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برومند، محمدرضا [1] استادیار، دانشکدۀ تندرستی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ‌تهران، ایران
 • بشیری، مهدی [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
 • بشیری، مهدی [2] استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بنار، نوشین [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • بنایی فر، عبدالعلی [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بنسبردی، علی [1] استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • بنسبردی، علی [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • بنی طالبی، ابراهیم [1] استادیار، فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد ، ایران
 • بهپور، ناصر [1] استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهرام فر، هیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • بهنام، محسن [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران.
 • بهنام، محسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهنام، محسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • بوژمهرانی، سارا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، شهر ری، ایران

پ

 • پاشایی، منصور [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • پیری، مقصود [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • پرتو، عبدالحسین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران
 • پیروز، مهدی [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران
 • پند، معصومه [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان،شمال، آمل ، ایرا
 • پورسلطانی، حسین [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، کرج، ایران

ت

 • تأدیبی، وحید [1] دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • تادیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • تجاری، فرشاد [1] استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تقیان، فرزانه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ایران
 • تکلی، همیلا [1] دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • تیموری، آتوسا [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، ایران

ث

 • ثابتی راد، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • ثاقب جو، مرضیه [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ثاقب جو، مرضیه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران
 • ثالثی، محسن [1] استادیارفیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ج

 • جابری، اکبر [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جاوید، مجید [1] کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • جسمانی، مرجان [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • جعفری، افشار [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی مولکولی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری، سلمان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
 • جعفری، سلمان [1] کارشناس‌ارشد تربیت بدنی عمومی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرا
 • جعفری، سلمان [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران ، ایران .
 • جعفری، مهری [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • جعفری حجین، افسر [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • جلالی، نرگس [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دنشگاه شهید باهنر کرمان
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران،تهران ، ایران
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار دانشگاه تهران،
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جلالی فراهانی، مجید [1] دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلیلوند، جمشید [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزش. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان،کرمان، ایران.
 • جمالی نژاد، سمانه [1] دانشجوی کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جمهیری، ایمان [1] دانشجوی دکتری مرکز پرورش سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • جوان، میکائیل [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جوانی، وجیهه [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش, دانشگاه تبریز

چ

 • چیره، سمیرا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • چزانی شراهی، اسداله [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • چقاجردی، ایمان [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد نجف آباد
 • چمنی، اکبر [1] گروه تربیت بدنی. پردیس کیش، دانشگاه تهران
 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،
 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،
 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،
 • چوبینه، سیروس [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران،تهران ، ایران
 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • چوپانی، زینب [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

ح

 • حاجی، حسن [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آیت اله آملی ، آمل ، ایران
 • حاجی آبادی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
 • حاجی انزهایی، زهرا [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • حاجی نیا، مرتضی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حجتی، علی [1] کارشناسی ارشد، روان شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • حیدری، محسن [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حیرانی، علی [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • حسان، فرزانه [1] کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • حسینی، اکرم [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه پردیس البرز تهران، تهران، ایران
 • حسینی، حیدر [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، یزد، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • حسینی، سیدعماد [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • حسینی، سید عماد [1] استادیار، دانشکدۀ تندرستی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ‌تهران، ایران
 • حسینی، سیدهادی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ، تهران ، ایران
 • حسینی، سیده مرجان [1] کارشناس ارشد دانشگاه فرهنگیان تهران (پردیس نسیبه)
 • حسینی، سیده مهسا [1] دکتری برنامه ریزی و مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی، مهشید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
 • حسینی، هلن [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حسین پناه، فرهاد [1] فوق تخصص غدد درون ریز، دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • حسینپور فیضی، محمدعلی [1] دکترای بیولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • حسینی کاخک، سیدعلیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حسینی نیا، سید رضا [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حسینی‌نیا، سید رضا [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حسنوند، سجاد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشگاه تهران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حمیدی، مهرزاد [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حمیدی، مهرزاد [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حمیدی، مهرزاد [1] دانشیار رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • حمیدی، مهرزاد [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران ، ایران .
 • حمیدی، مهرزاد [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

خ

 • خادمی، یونس [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران
 • خاکسار، مریم [1] دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران
 • خالدی، ندا [1] استادیار،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران
 • خبیری، کاوه [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان ، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خدایاری، عباس [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
 • خداپرست، محبوبه [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خدادادی، محمدرسول [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خراشادی زاده، محسن [1] استادیار، گروه پزشکی ملکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بیرجند، ایران
 • خرمی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • خرمایی، فرهاد [1] دانشیار، بخش روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خزائی پول، جواد [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خسروی، افسانه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • خسروی، معصومه [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان ،رشت ، ایران
 • خسروی، نیکو [1] دانشیار دانشگاه الزهرا (س)،
 • خسروشاهی، محسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک برگزاری رویدادهای ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خطیبی، امین [1] دانش‌آموختۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خلفی، موسی [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • خلفی، موسی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خورند، محمدتقی [1] استادیار، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان و ایرا
 • خورند، محمدتقی [1] استادیار، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خوشنویس، فرهاد [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

د

 • دارابی، محمد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • دبیدی روشن، ولی الله [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه مازندران ، مازندران ، ایران
 • دبیدی روشن، ولی الله [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران ، مازندران ، ایران
 • دبیر، علیرضا [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دخت عبدیان، رسول [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز شیراز، ایران
 • درواخ، حسن [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مربی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران
 • درویشی، سمیرا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • دلدار، ابراهیم [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران ، ایران
 • دلفانی، زهره [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • دماوندی، مونا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش. دانشگاه تهران،تهران، ایران.
 • دمیرچی، ارسلان [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • دهخدا، محمدرضا [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دهش، طاهره [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • دهقان، پونه [1] دکتری رادیولوژی، استادیار مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی، تهران
 • دهقان قهفرخی، امین [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دهقان قهفرخی، امین [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دهقان قهفرخی، امین [3] استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • دهقان قهفرخی، امین [1] دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • دوستی، مرتضی [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • دولو، تایماز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ر

 • ریاحی ملایری، شاهین [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • ریاحی ملایری، شاهین [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • راشکی، زینب [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • ربیعی، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ربیعی، هاجر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد ، ایران
 • رجبی، حسین [1] استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، حمید [1] استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران
 • رجبی، حمید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رجبی، حمید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رجبی، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رجبی، علی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رجبی، علی [1] گروه تربیت بدنی و علوم رزشی، محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ریحانی، محمد [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بجنورد، بجنورد ، ایران.
 • ریحانی، محمد [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد ، بجنورد ، ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی.پردیس بین الملل دانشگاه تهران.ایران
 • رحمتی، مسعود [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران
 • رحیم زاده، حافظ [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی زاده، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • رزاقی آذر، مریم [1] عضو هیأت علمی گروه غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، بیمارستان علی اصغر ع، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، تهران ،
 • رستگار، علی [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
 • رستگار مقدم منصوری، مهسا [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران
 • رستمی، سعید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، ایران
 • رشیدی، اکرم [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان ، ایران
 • رشیدلمیر، امین [2] استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • رشید لمیر، امین [1] استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • رشید لمیر، امین [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • رضایی سراجی، بتول [1] دکتری تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضائی، علیرضا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رضوی، سیدمحمدحسین [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران، مازندران ، ایران
 • رضوی، محمدحسین [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رضوی، محمدحسین [1] دانشیار مدیریت‌ورزشی، دانشگاه‌مازندران، مازندران،‌ ایران.
 • رضوی، محمد حسین [1] دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رضوانی راد، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رمضانی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
 • رمضانی، نسرین [1] دکترای فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • رمضان خانی، اعظم [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه رسام، البرز، ایران
 • رمضان خانی، اعظم [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • رمضانی نژاد، رحیم [1] استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
 • رمضانی نژاد، رحیم [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان،رشت ، ایران،
 • رمضانی نژاد، رحیم [1] استاد مدیریت ورزشی،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رنجبر، کیا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • رهبر، مریم [1] دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رهنما، نادر [1] دانشیار گروه طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد دانشگاه تهران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایرا
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • روح پرور، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
 • روشنی، رویا [1] کارشناس ارشد ، مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد، کرج، ایران .

ز

 • زارعی، علی [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • زبردست، محمدعلی [1] کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 • زر، عبدالصالح [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • زردشتیان، شیرین [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشا ایران
 • زردشتیان، شیرین [1] استادیار مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زعیمی، رحمان [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • زلفی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • زمانی، علیرضا [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

س

 • ساری صراف، وحید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • ساعی، محمد امین [1] دانشجوی دکتری،دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • سالاری محمداباد، محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • سیاه کوهیان، معرفت [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سیاه کوهیان، معرفت [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سیاوشی، حجت اله [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دپارتمان فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • سپاهی بادجانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • ستارزاده، لیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • ستاری فرد، صادق [1] دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، تهران، ایران
 • سجادی، سیدنصرالله [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • سجادی، سیدنصرالله [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • سجادی، سید نصرالله [1] استاد دانشگاه تهران
 • سجادی، سیدنصراله [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • سجادی، سیدنصراله [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • سجادی، نصرالله [1] استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سجادی، نصرالله [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سجادی، نصرالله [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سجادی، نصرالله [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سجادی، نصرالله [1] استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیدعامری، میرحسن [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
 • سیدعامری، میرحسن [1] دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
 • سیدعامری، میرحسن [1] دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • سید عامری، میرحسن [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • سید عامری، میرحسن [1] استاد، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،
 • سید علی نقی، سید احمد [1] دکتری پزشکی، مرکز تحقیقات ایدز ایران، پژوهشکدة کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • سیدی فر، عبدالرسول [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سریر، هادی [1] دانشیار ایمونولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سریری، ریحانه [1] استاد بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • سعیدی، شیدا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی ، ارومیه. ایران
 • سعیدی، شیدا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
 • سیف پناهی شعبانی، جبار [1] استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سقر، عبدالقفار [1] کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
 • سلطان حسینی، محمد [1] .استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلیمی، مهدی [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلیمی، ندا [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • سمواتی شریف، محمدعلی [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • سمواتی شریف، محمدعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سمواتی شریف، محمدعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سمواتی شریف، محمدعلی [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سمواتی شریف، محمد علی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سواری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
 • سوری، ابوذر [1] کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه،
 • سوری، رحمان [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • سوری، رحمان [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت بدنی دانشپاه تهران
 • سوری، رحمان [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سوری، رحمان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • سوری، رحمان [2] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران
 • سوری، رحمان [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران
 • سوری، زهرا [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه

ش

 • شادی وند، اعظم [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شبخیز، فاطمه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شب خیز، فاطمه [1] استادیار دانشگاه تهران
 • شب خیز، فاطمه [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،
 • شب خیز، فاطمه [2] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش [1] دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • شرابیانی، سودابه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب و عروق) ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شربتی، نعیم [1] کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شریعتی، جمال الدین [1] مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شریفی، غلامرضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان ، ایران .
 • شریفیان، اسماعیل [1] استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران
 • شرفی دهرحم، فیروز [1] استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد
 • شرقی، لیلا [1] کارشناسی ارشد زیست سلولی ملکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، آذربایجان ، ایران
 • شعبانی، مریم [1] دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، فارس، ایران
 • شعبانی بهار، غلامرضا [1] استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • شعبانی بهار، غلامرضا [1] استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
 • شعبانی بهار، غلامرضا [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
 • شعبانی بهار، غلامرضا [1] استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شعبانی مقدم، کیوان [1] استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شفیع پور، رضا [1] کارشناسی‌ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، قاینات، ایران
 • شفیعی کردشولی، شهرام [1] استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • شمسائی، نبی [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شمشکی، افسانه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
 • شهپر توفیق، آزیتا [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
 • شهیدی، فرشته [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • شوشی نسب، پروین [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شوندی، نادر [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اراک، اراک ، ایران

ص

 • صاحب الزمانی، منصور [1] دکتری ورزش درمانی و توانبخشی ورزشی، دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
 • صاحبکاران، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
 • صیادی، محمدامین [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران
 • صیادفر، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [1] .استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
 • صادقی، منیژه [1] عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
 • صادقی بروجردی، سعید [1] دانشیارگروه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه کردستان سنندج،ایران
 • صالحی، علیرضا [1] دانشیار، بخش طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • صانعی، سعید [1] دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • صیدی، علی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • صدقی، شبنم [1] دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز. تبریز ایران
 • صفری، محمدامین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • صفری، محمد امین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • صفری جعفرلو، حمید رضا [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • صمدی، علی [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ط

 • طالبیان نیا، حسین [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه امام حسین(ع)، ،تهران، ایران
 • طیبی، بهمن [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران
 • طیبی، بهمن [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • طیبی، سید مرتضی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • طباطبایی، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
 • طریقی، رسول [1] دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طلوعی آذر، جواد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • طلوعی آذر، جواد [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ع

 • عابدی، بهرام [1] دانشیار، دانشگاه آزاد
 • عابدی، زهرا [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عابد نطنزی، حسین [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عارفی، رضا [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند ، بیرجند ، ایران.
 • عاشوری، جواد [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • عبادی اصل، حیدر [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران
 • عباسی، میعاد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان، رشت، ایران
 • عباسی، همایون [1] استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عباسیان، صادق [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • عباسی دلویی، آسیه [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • عباس زاده صورتی، هاجر [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • عبدی، احمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آیت اله آملی، آمل ، ایران
 • عبدی، احمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • عبدی، شهرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدی، شیوا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عبدی، هادی [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عبدالهی، مهسا [1] متخصص قلب و عروق،بیمارستان شهید بهشتی ، قروه ، کردستان ، ایران
 • عبدزاده، فرهاد [1] مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران
 • عبدی مقدم، سعید [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عبدی نژاد، حمزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • عجم زیبد، محبوبه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند،
 • عیدی، حسین [1] استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عیدی پور، کامران [1] کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه، 2و3.استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عرفانی آداب، فهیمه [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا
 • عزیزی، مهنام [1] کارشناس ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسلامی،واحدمشهد، مشهد، ایران
 • عسکریان، فریبا [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عسکریان، فریبا [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی، تبریز و تهران، ایران
 • عسکریان، فریبا [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی، تبریز و تهران، ایران،
 • عطار زاده حسینی، سید رضا [1] استاد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیم زاده، الهام [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران،تهران ، ایران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] استادیار دانشگاه تهران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • علی زاده، رستم [1] استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علی زاده، رستم [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علیزاده، محمدحسین [1] دانشیار گروه طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عمادی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

غ

 • غزالیان، فرشاد [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غفاریان سرکندی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • غفاریون اصفهانی، امیر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران،
 • غفرانی، محسن [1] .استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • غفوری، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانن
 • غلامی ترکسلویه، سجاد [1] دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

ف

 • فاتح، فرزانه [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران
 • فتحی، فریبرز [1] دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 • فخری، پیمان [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد کرج، ایران
 • فدایی، مریم [1] کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فرامرزی، محمد [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد ، ایران
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد،مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور , تهران, ایران
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور تهران, تهران, ایران
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد گروه مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،تهران جنوب، ایران
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • فراهانی، ابوالفضل [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • فریدی، اکرم [1] کارشناس مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • فردوسی، محمدحسن [1] استادیار،مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران
 • فریدونی، مسعود [2] دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فرزی، حامد [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فرزاد، بابک [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • فرزان، مهشید [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • فرشیدی، زهرا [1] فارغ التحصیل دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • فیروزی، محمدرضا [1] استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فسنقری، الهام [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران.
 • فسنقری، الهام [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • فسنقری، جواد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فشمی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • فصیح، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • فلاح، زین العابدین [1] استادیار مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • فلاحی، احمد [1] دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • فهیم دوین، حسن [1] استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ، ایران

ق

 • قاسمی، پیمان [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم انسانی دپارتمان فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قاسمی، جلال [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قاسمی، حمید [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قاسمی، حمید [1] دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قاسمی سیانی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • قامتی، حسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قراخانلو، رضا [1] استاد، دانشکدة علوم انسانی دپارتمان فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قراخانلو، رضا [1] استاد گروه تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قراخانلو، رضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • قربانی، محمدحسین [1] استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی ، تهران ، ایرا
 • قره، محمدعلی [1] دانشیارمدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نورتهران ، تهران، ایران.
 • قره خانی، حسن [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • قزلسفلو، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه مازندران ،مازندران ، ایران
 • قنبری، علیرضا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، اداره آموزش و پرورش، آمل، ایران
 • قنبرپورنصرتی، امیر [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه کاشان.
 • قنبرپور نصرتی، امیر [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • قنبرپور نصرتی، امیر [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،
 • قنبرپور نصرتی، امیر [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • قنبرپور نصرتی، امیر [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

ک

 • کاشف، سیدمحمد [1] دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • کاشف، سید محمد [1] استاد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • کاظمی، عبدالرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • کاظمی، عبدالرضا [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر ( عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • کاظمی، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ایران
 • کیانی، مهدی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایرا
 • کیانمرز بناب، وحیده [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کاویانی، مجتبی [1] استادیار، گروه تغذیۀ ورزشی، دانشکدۀ تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشگاه آکادیا، کانادا
 • کتبی، فرشته [1] دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمد رضا [2] دانشیار گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردلو، حسین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • کردلو، حسین [1] کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کریمی، جلال [1] استادیار دانشگاه جامع گلستان
 • کریمی، زهرا [1] دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • کریمی، نیلوفر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران ، مازندران ، ایران
 • کرندی، هادی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • کروبی، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • کشاورز، لقمان [1] استاد،مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور , تهران, ایران
 • کشاورز، لقمان [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • کشاورز، لقمان [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران
 • کشکر، سارا [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کلاته سیفری، معصومه [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • کلهر، سینا [1] استادیار، مرکز پژوهش‌های مجلس، تهران، ایران
 • کوزه چیان، هاشم [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • کوزه چیان، هاشم [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • کوزه چیان، هاشم [1] .استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • کوشکی جهرمی، مریم [1] دانشیار، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کوشکی جهرمی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کوشکی جهرمی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

گ

 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
 • گلچین، الناز [1] کارشناس ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی
 • گلدوی، رضوانه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • گنج خانلو، جعفر [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • گودرزی، صمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، محمود [2] استاد، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، محمود [1] استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، محمود [2] استاد دانشگاه تهران
 • گودرزی، محمود [1] استاد مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .
 • گودرزی، محمود [1] استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • گودرزی، محمود [1] استاد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • گودرزی، محمود [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران. ایران
 • گودرزی، محمود [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

م

 • مازیاری، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، کروه تربیت بدنی دانشگاه تهران،تهران ، ایران
 • مازیاری، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مبصری، سجاد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
 • متقی شهری، محمدحسن [1] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • متین همایی، حسن [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجیدخواه، شادی [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محرم زاده، مهرداد [1] استاد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
 • محرم زاده، مهرداد [1] استاد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران.
 • محرم زاده، مهرداد [1] استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محرم زاده، مهرداد [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی . دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدی، رزگار [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده تربت بدنی دانشگاه تهران- ایران
 • محمدی، شهرام [1] دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران
 • محمدی، میترا [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
 • محمدی، نوید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدیاری، سجاد [1] استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)
 • محمدیاری، سجاد [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • محمدی خو، طیبه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران
 • محمودی، احمد [2] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • محمودی، اصغر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران .
 • محمودیه، بهاره [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گروه علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • مختاری ملک آبادی، رضا [1] دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ، ایران
 • مخلصی، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • میری، محبوبه [1] کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
 • میرآخورلی، مهدیه [1] کارشناس‌ فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • مرادی، آرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران
 • مرادی، آرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، مازندران ، ایران
 • مرادی، آرام [1] دانشجوی دکتری‌مدیریت‌ورزشی،‌ دانشگاه‌ شمال، مازندران،‌ایران.
 • مرادی، لیدا [1] استادیار گروه علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مرادی، محمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • مرادی، محمدرضا [1] استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران
 • مرادی، مهدی [2] دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،
 • مرادی، مهدی [1] دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میرزایی، بهمن [1] استاد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • میرزاییان، بهرام [1] استادیار، روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و ایران
 • مرعشیان، سیدحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران
 • میرکاظمی، سیده عذرا [1] دانشیار مدیریت ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • میرمحمدلو، فرشته [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشت، رشت، ایران
 • میرنصوری، رحیم [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • میزانی، مهران [1] دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مسعود سینکی، هنگامه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران
 • مصدق، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • مصلحی، زهرا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • مصلحی، لیلا [1] کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
 • مصلحی نجف آبادی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، مربی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • مظلومی، عادل [1] استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مظلومی سوینی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • معتمدی، پژمان [1] استادیار،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران
 • معتمدی، پژمان [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • معظمی، مهتاب [1] استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • معماری، ژاله [1] دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا
 • معماری، ژاله [1] دکترای مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء تهران، ایران
 • معین، اکبر [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معین فرد، محمدرضا [1] دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ملازاده، ملازاده [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ملک محمدفام، نازنین [1] کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ممشلی، الهه [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • منتظری، امیر [1] استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • منوچهری، پریسا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • مهدی پور، عبدالرحمن [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
 • مهدی پور، عبدالرحمن [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهدی زاده، رحیمه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • مهدی زاده، رحیمه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • مهری الوار، یعقوب [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشگاه تهران
 • مهربانی، جواد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مودی، داود [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • موسی پور، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ایران

ن

 • نادریان جهرمی، مسعود [1] دانشیار، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
 • ناصریان، علی [1] کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ناصرخانی، فائزه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • ناظرفرد، نادیه [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز ، تهران ، ایران.
 • ناوکی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی پردیس ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران
 • نصیری، اسماعیل [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • نظری، فرهاد [1] کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه،
 • نظری زاده، فرشته [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،
 • نظرعلی، پروانه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • نظرعلی، پروانه [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
 • نقی پور اصل، رضا [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،
 • نقی زاده، حسن [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
 • نقشبندی، سیدصالح الدین [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نیک‌آئین، زینت [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • نیکبخت، حجت اله [1] دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیک بخت، حجت الله [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران
 • نیکزاد، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ایران
 • نوایی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، دانشگاه یزد، یزد ، ایران
 • نوبری، هادی [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، احمد [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی ، ارومیه. ایران
 • نوری، رضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی پردیس کیش دانشگاه تهران، هرمزگان، ایران
 • نوری، سبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد ، ایران
 • نوری، هیرش [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی- بیوشیمی و متابولیسم، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • نوری زاده، علی [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • نورشاهی، مریم [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نوروزی سیدحسینی، رسول [1] دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

و

 • واحدی نمین، سلیم [1] استادیار طب ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • وصالی اکبرپور، لیلا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ه

 • هادی، حمداله [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • هادوی، فریده [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • هادئی، سیده زهره [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • هاشمی، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران.
 • هاشم زاده، امید [1] کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • هدایت زاده، سمیه [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • هرمزی، داریوش [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی ، گروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد ، شوشتر، ایران
 • هرمزی، مریم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه آزاد ، دامغان، ایران
 • همایون نیا فیروزجاه، مرتضی [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • همتی نژاد، مهرعلی [1] دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان،رشت ، ایران
 • همتی نژاد، مهرعلی [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران
 • همتی نفر، محمد [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، فارس
 • همتی نفر، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • هنری، حبیب [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،
 • هنری، حبیب [1] گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • هوانلو، فریبرز [1] دکتری طب ورزشی، دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • هوشمند مقدم، بابک [2] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هووانلو، فریبرز [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی(توانبخشی جسمانی)، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ی

 • یادگاری، الهام [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • یاری، مرتضی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یاری، مرتضی [1] کارشناس‌ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یاری، مرتضی [2] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یاوری، یوسف [1] دانشیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • یزدانی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران
 • یعقوبی، علی [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • یوسفی، بهرام [1] گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • یوسفی، بهرام [1] دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه