اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید عبدالحمید احمدی

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

jahad.journalatgmail.com

سردبیر

دکتر علی اصغر رواسی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه تهران

aaravasiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

توریسم دانشیار جهاد دانشگاهی

imanihkoshkhooatusc.ac.ir

دکتر رضا رجبی

طب ورزش استاد دانشگاه تهران

rrajabiatut.ac.ir

دکتر محمود گودرزی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه تهران

mgoodarzatut.ac.ir

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

sadegihatyahoo.com

دکتر ابوالفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه پیام نور

a.farahaniatpnu.ac.ir

دکتر غلامعلی کارگر

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

kargaratatu.ac.ir

دکتر علی منتظری

بهداشت عمومی استاد جهاد دانشگاهی

jahad.journalatgmail.com

دکتر حبیب هنری

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

honari_hatyahoo.com

دکتر بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

b.yousefiatyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

صادق رنجبر

روانشناسی ورزش دانشگاه تهران

jahad.journalatgmail.com