شماره جاری: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-188 (تابستان 1398) 
1. شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

صفحه 1-1

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی