اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
درصد پذیرش 21 %