پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش (SPMI) - پیوندهای مفید