بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی(مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان،کرمان، ایران.

چکیده

دنیای امروز دنیایی سازمانی است و تغییر، تحول، بالندگی و بهبود سازمان ها از بزرگترین خصوصیات سازمان ها و موسسه ها درحوزه رقابتی امروز است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی دراداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است.( 130(N= نمونه آماری به روش سرشماری برابر با اندازه جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اسپایدرز (2007) که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید استفاده شد. مقدار KMO پرسشنامه برابر با 67درصد برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، ضریب آلفای کرونباخ، آزمون کولموگوروف–اسمیرنوف) استفاده وسطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در ابعاد انعطاف پذیری و شایستگی از چابکی مطلوبی برخوردار است ولی در ابعاد سرعت و پاسخگویی از چابکی مطلوب برخوردار نیست با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود، اداره کل ورزش چابکی را در ساختار سازمانی خود به کارگیرد تا بتواند به طور مناسب به خواسته ها و نیازهای افراد پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Aspects of Organizational Agility (Case Study: Sport and Youth General Office of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

 • Abdolrahman Mehdipoor 1
 • Fatemeh Savari 2
 • Jamshid Jalilvand 3
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 MSc of Sport Management, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

Today’s world is an organizational world and change, transformation, development and improvement are the largest properties of organizations and institutions in today's competitive field. So, the aim of this study was to assess and evaluate the aspects of organizational agility in Sport and Youth general office of Khuzestan province. The statistical population included all of the employees of Sport and Youth general office of Khuzestan province (N=130). The sample was considered equal to the population through census sampling method. Spiders (2007) standard questionnaire was used to collect data.The reliability was calculated 0.82 by Cronbach's alpha. The KMO value of this questionnaire was equal to 67%. For data analysis, descriptive and inferential statistics (one-sample t test, Cronbach’s alpha coefficient, Kolmogorov-Smirnov test) were used. The significance level was consideredas 0.05. The results showed that Sport and Youth general office in Khuzestan province enjoyed desirable agility in the aspects of flexibility and competence but not in the aspects of quickness and accountability. According these results, it is suggested that this office should employ agility in its organizational structure so that it can appropriately respond to the demands and needs of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dimensions of organizational agility
 • Sport and Youth General Office
 • agile organization
 • Khuzestan
 • responsiveness
 • Competence
 • flexibility
 • quickness
 1. باقزاده، محمدرضا، جامخانه بالوئی، عزت الله، معافی مدنی، سیدرضا(1389)، «بررسی قابلیت های چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران )»، مدیریت، 18، 47-37.
 2. بازیار، افشار (1382)، «چابک بودن:الزام محوری درکسب وکار»، روش، 97، 9-7.
 3. جعفر نژاد، احمد، شهایی، بهنام (1386)، چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران: موسسه کتاب مهربان،صفحات85-25.
 4. حیدری نژاد، صدیقه، غفرانی، محسن، جلیلوند، جمشید(1391)، «ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان»، مطالعات مدیریت ورزشی،15، 172-159.
 5. خوش سیما، غلامرضا (1381)، «ارائه مدلی جهت اندازه گیری چابکی سازمان های تولیدی در صنعتالکترونیک ایران با استفاده از منطق فازی»، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،صفحات ،15-7.
 6. دره زرشکی، نعیمه، روزبهانی، سینا،(1390)، «ارزیابی چابکی در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی سازمان های دولتی استان یزد )»، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، صفحات 45-30.
 7. رجب زاده، علی، شهائی، بهنام (1386)، «ارائه مدل ارزیابی چابکی در سازمان های دولتی» ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، صفحات 16-1.
 8. صمدی، عباس (1389)، «بررسی رابطه ی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با قابلیت های چابکی آن»، فصلنامه اداری، 43، 12-1.
 9. عادل، آذر، پیشدار، مهسا (1390)، «شناسایی و اندازه گیری شاخص های چابکی سازمانی (مطالعه موردی)» ،پژوهش های مدیریت، 11، 25-5.

10. قاسمی، شهریار (1388)، «شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی سنندج»،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،صفحات 67-11.

11. کرمانی، بهناز (1388)، «یادگیری و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سلامت»، ششمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشت درمانی کشور، صفحات42-25.

12. محمودند، محمود (1390)، «بررسی رابطه فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان،صفحات65-50.

13. نیک پور، امین، برکم ،یاسر (1391)، «چابکی سازمانی و مدل دست یابی به یک سازمان چابک»، راهبرد، 30، 171-152.

14. نیک پور، امین ، سلاجقه، سنجر (1389)، «بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان»، پژوهش های مدیریت، 7، 184-169.

15.Algama, K., 2011."Creating a culture for organization learning and agility". Availableon:http://www.spqava.org/images/2011Presentations/Creating%20a%20Culture%20for%20Learning%20&%20Agility%20-%20Algama.pdf

16.Fernandes, m .T.,& Ribeiro ,L., 2010."Exploring Agile Methods in Construction Small and medium Enterises :A case study", Francisco journal of Enterprise information Management ,.23., p.161-180.

17.Goldman, S.L., & Nagel,R.N., & Preiss, K., 1995. "Agile Competitors and Virtual     organizations: Strategies For Enriching the Customers", Van Nostr and Reinhold, p. 71-92.

18.Hormozi, A.M, 2001."Agile ManuFacturing: the nex Logical Step" .benchmarking an Internatiinal Journal, 8.  p.132-143.

19.klomone, D., 2000. "Ameasure of agility as the complexity of the enterise system",  journal of Robotics and computer Integrated manufacturing,p495-503.

20.Kidd, P.T., 2000. "Two definitions oF agility", available on: www.cheshiirehen bury.com.

21.Katayama,H., & Bennett, D., 1999."Agility, adaptability and Leanness: A Comparison IF concepts and a Study OF Practice", International Journal OF Production Economics , p. 60-61.

22.Nicholas, R., & Varun, G., 2012."Investigating Firms Customer agility and Firm PerFormance:The importance OF aligning Sense and respond Capailities",Journal OF Business Research65: p.579-585.

23.ShariFi, H., & Zhang, Z., 1999. "A Methodology For achieving agility in ManuFacturing organizations", International Journal OF Production Economics, vol.62Nos I/2, p.7-22.

24.Sherehiy,B.,&Karwowski,W.,& Layer,J.K.2007."A review of enterprise agility; Concepts, Frameworks, and attributes" . International Journal of Tndustrial Erginimics, 37, p. 445-460.

25.Shahin, A., &RabbaniMehr. M., 2011. "Priorityen ablers EFQM". Journal of strategic management, 5, p. 131 -148 .

26.Tao huaouyang ,et al., 2012 ."The role of in achieving operational agility: A case study of Haier ;china", journal of information management 32, 294-298.

27.Yusuf, Y.Y., & Gunasekaran, A., & Adeleye E.O., & Sivayoganathan, K., 2004." Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives", European journal of operational research,159. p379-392.