نویسنده = سعید دباغ نیکوخصلت
پاسخ تغییرات مکانیکی بطن‌های چپ و راست عضلۀ قلب ورزشکاران متعاقب دو شیوۀ تمرین مقاومتی شدید

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 89-106

عزیزه احمدی؛ سعید دباغ نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف؛ آنیتا صادق پور