نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود و دریافت فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فلوچارت داوری حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 

توجه: عطف به نامه شماره 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1400/2/1 از نویسندگان محترمی که مقالات آنها از تاریخ 1401/7/1 در نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش چاپ میشود مبلغ 390 هزار تومان  جهت انتشار مقاله طی فیش واریزی به شماره کارت انتشارات جهاد دانشگاهی دریافت میشود.

این مبلغ از طریق واریز به شماره کارت 6037691990274219 بانک صادرات به نام  انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی به هنگام چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت میشود

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 14، شماره 4، اسفند 1401 

تأثیر بی‌تمرینی به دنبال یک دوره تمرینات عملکردی بر عوامل مهارتی و آمادگی جسمانی در دختران والیبالیست

صفحه 53-64

جواد نعمتی؛ طاهره طاهری زاده؛ محمد همتی نفر؛ عنایت الله اسدمنش؛ افسانه امیدواری


تدوین الگوی عوامل مؤثر بر نخبه‌پروری در ورزش ایران

صفحه 91-106

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر


تحلیل عوامل توسعه اقتصادی فوتبال ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 119-130

مهران جعفری؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی