اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 389 روز
درصد پذیرش 23 %