اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان گرانقدر بایستی در نوشتن مقاله اصول اخلاق پژوهش را رعایت فرمایند در غیر اینصورت حتی اگر مقاله ای پذیرفته شده باشد از چاپ آن جلوگیری خواهد شد. عدم رعایت قوانین کپی  و سرقت ادبی (plagiarism) و هرگونه تقلب و دستکاری در داده ها، ارسال همزمان به نشریه های دیگر، اضافه کردن نام نویسندگانی که در پژوهش مشارکت نداشته اند و سایر موارد مربوط به اصول اخلاق پژوهش به طور جدی بررسی و در هر زمان که تخلف نویسنده برای نشریه محرز شود طبق قوانین و آیین نامه ها برخورد خواهد شد.