اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید عبدالحمید احمدی

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

jahad.journalgmail.com

سردبیر

دکتر علی اصغر رواسی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه تهران

aaravasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی منتظری

بهداشت عمومی استاد جهاد دانشگاهی

jahad.journalgmail.com

دکتر سید سعید هاشمی

گردشگری دانشیار جهاد دانشگاهی

hashemiusc.ac.ir

دکتر محمود گودرزی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه تهران

mgoodarzut.ac.ir

دکتر عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه تهران

aagaeiniut.ac.ir

دکتر رضا رجبی

طب ورزش استاد دانشگاه تهران

rrajabiut.ac.ir

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

sadegihyahoo.com

دکتر ابوالفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه پیام نور

a.farahanipnu.ac.ir

دکتر غلامعلی کارگر

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

kargaratu.ac.ir

دکتر حبیب هنری

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

honari_hyahoo.com

دکتر بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

b.yousefiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

صادق رنجبر

روانشناسی ورزش کاندیدای دکتری دانشگاه تهران (بورسیه بنیاد ملی نخبگان)/
عضو گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس

jahad.journalgmail.com