اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهشی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی به صورت فصلی به زبان فارسی و چکیده انگلیسی از سوی جهاد دانشگاهی منتشر می شود. در این نشریه، مقالات علمی و نتایج پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی، مروری در حوزه های فیزیولوژی ورزشی و مدیریتی ورزشی در اختیار محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و علاقه مندان علوم ورزشی قرار می گیرد.