تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 استاد گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

4 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

محققان معنقدند که مکمل‌هایی که خستگی ناشی از تجمع لاکتات را تعدیل کند برای ارتقای عملکرد بازیکنان فوتسال مفید است. لذا در تحقیق حاضر تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و پر کافئین بر آمادگی حرکتی (سرعت و هماهنگی) و عملکرد شناختی در بازیکنان فوتسال بررسی شد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون به همراه گروه کنترل بود. آزمودنی‌های تحقیق شامل 40 بازیکن فوتسال بودند که در چهار گروه قرار ژرفتند: 1) مکمل کربوهیدرات 2) مکمل کافئین 3) مکمل کربوهیدرات و کافئین 4) گروه کنترل (دارونما). دو نوشابه ورزشی کربوهیدرات و کافئین هرکدام یک دوز (به میزان 6 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و دارونما به آزمودنی‌ها تجویز شد. سرعت با استفاده از آزمون دوی 36 متر و هماهنگی با آزمون در بیل و شوت ارزیابی شدند. همچنین برای سنجش عملکرد شناختی از نسخه تعدیل‌شده آزمون عملکرد پیوسته یا مداوم (CPT) استفاده شد که توسط محقق برای استفاده در بازیکنان فوتسال تهیه‌شده بود. نتایج نشان داد که گروه مکمل کربوهیدرات و کافئین در سرعت و هماهنگی بر سایر گروه‌ها برتری داشت. از نظر عملکرد شناختی نیز گروه ترکیبی نتایج بهتری کسب کرد. در مجموع ترکیب کربوهیدرات و کافئین تأثیر فوری فراوان‌تری بر آمادگی حرکتی و عملکرد شناختی در مقایسه با مصرف جداگانه آن‌ها و یا گروه دارونما داشت. نتیجه‌گیری اینکه، با مکمل‌گیری به صورت ترکیب مکمل کربوهیدرات و کافئین 5 روز قبل از اجرا نتیجه مثبتی در آزمون‌های سرعت و هماهنگی خواهد داشت. همچنین، بیشترین بهبود را در عملکرد شناختی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate effect of high carbohydrate and caffeine drinks on speed, coordination and cognitive function in professional futsal players

نویسندگان [English]

  • alireza aghili 1
  • Morteza Taheri 2
  • khadijeh irandoust 3
  • fatemeh mirakhori 4
1 Master of Sports Physiology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Professor, Department of Behavioral and Cognitive Sciences, Faculty of sport sciences and Health, university of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
4 Imam Khomeini International University.
چکیده [English]

Researchers believe that supplements that reduce fatigue due to lactate accumulation are useful for improving the performance of futsal players. Therefore, in the present study, the immediate effect of high-carbohydrate and high-caffeine beverages on motor fitness (speed and coordination) and cognitive function in futsal players is investigated. The method of the present study is quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The subjects of the study include 40 futsal players who are divided into four groups: 1) Carbohydrate supplement 2) Caffeine supplement 3) Carbohydrate and caffeine supplement 4) Control group (placebo). Subjects were given one dose of carbohydrates and caffeine each (6 ml per kg body weight) and a placebo was given to the subjects. Speed was assessed using the 36-meter sprint test and coordination with the shovel and shoot test. A modified version of the Continuous Performance Test (CPT) developed by the researcher for use in futsal players was also used to measure cognitive performance. The results showed that the carbohydrate and caffeine supplement group was superior to the other groups in speed and coordination. In terms of cognitive function, the combined group also achieved better results. Overall, the combination of carbohydrates and caffeine had a greater immediate effect on locomotor fitness and cognitive function than when consumed alone or in a placebo group. Conclusion: Supplementation as a combination of carbohydrate and caffeine supplementation 5 days before exercise will have a positive result in speed and coordination tests. It also provides the greatest improvement in cognitive function. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • caffeine
  • carbohydrates
  • supplements