دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1402 
تدوین الگوی توسعه فوتبال و فوتسال استان آذربایجان شرقی ، براساس روش تحلیل مضمون

امیر علیزاده؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


شناسایی و تبیین محرک‌های اصلی مؤثر بر حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور

10.22034/spmi.2023.191104

علی صفرپور؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ افسر جعفری