شناسایی و تبیین محرک‌های اصلی مؤثر بر حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهرن، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهرن، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت ورشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهرن، تهران، ایران.

10.22034/spmi.2023.191104

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی و تبیین محرک‌های اصلی و مهم اثرگذار بر حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور انجام پذیرفت. این پژوهش به لحاظ نحوه اجرا جزو پژوهش‌های آمیخته (ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی) می‌باشد. در کنار مطالعه کیفی با روش تحلیل تم با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، در بخش کمی نیز به آزمون مدل برخاسته از پژوهش با روش تحلیل عاملی تائیدی پرداخته‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی را مدیران و مقامات رسمی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، اساتید دانشگاهی و همچنین متخصصان سازمان‌ها و استراتژی سازمانی (12 نفر) تشکیل دادند. انتخاب مصاحبه‌شوندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در بخش کمی نیز، کارمندان کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی منتخب و وزارت ورزش و جوانان انتخاب گردیدند (210 پرسشنامه کامل و صحیح). نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش به شناسایی دو عامل درون‌زا و برون‌زا در حین فرآیند حرفه‌ای سازی با زیرمجموعه‌هایی شامل: انتظارات اعضای زیرمجموعه، بخش مدیریتی، ساختار فرآیند تصمیم‌گیری، ویژگی خاص فدراسیون، فشار از جانب ذینفعان و محیط رقابتی پرداخت. اطلاعات تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان‌دهنده برازش خوب و کافی عوامل شناسایی‌شده بود. به‌صورت کلی، حرفه‌ای سازی به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده شناخته می‌شود که عوامل مختلفی بر روی شکل‌گیری و ایجاد آن تأثیرگذار می‌باشند. فدراسیون های ورزشی در این بین باید با شناخت عوامل بتوانند بهترین راهکار را در مواجهه با حرفه ای سازی در محیط ورزشی بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the main factors affecting the professionalization of sports federations

نویسندگان [English]

  • Ali Safarpour 1
  • majid jalali 2
  • Ebrahim Alidoust 3
  • afsar jafari 2
1 ph.d student of sport management/Tehran University
2 tehran university
3 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, University of Tehran
چکیده [English]

The current research was carried out in order to identify and explain the main and essential drivers affecting the professionalization of sports federations in Iran. This research is one of mixed research (a combination of qualitative and quantitative methods) in terms of its implementation. In addition to the qualitative study with the theme analysis method using semi-structured interviews, in the quantitative part, the model arising from the research was tested with the confirmatory factor analysis method. The statistical population of this research in the qualitative part was made up of managers and officials of the National Olympic Committee and sports federations, university professors, as well as specialists of organizations and organizational strategy (12 people). The interviewees were selected by purposeful sampling. In the quantitative section, employees of the National Olympic Committee, selected sports federations and the Ministry of Sports and Youth were selected (210 complete and correct questionnaires). The results obtained from the research identified two endogenous and exogenous factors during the professionalization process with subcategories including the expectations of the subgroup members, the management department, the structure of the decision-making process, the specific characteristics of the federation, pressure from stakeholders, and the competitive environment. Confirmatory factor analysis data also showed a good and sufficient fit for the identified factors. In general, professionalization is known as a multifaceted and complex phenomenon various factors influence its formation and creation. In the meantime, sports federations should be able to use the best solution in the face of professionalization in the sports environment by knowing the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professionalization
  • sports federations
  • Decision making Process
  • competitive environment