مقایسه اثر استراحت کوتاه مدت و بسیار کوتاه مدت بین ست هاى تمرینات مقاومتی بر سازگاری های هورمونی و میزان هایپرتروفی عضلات ناحیه ران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22034/spmi.2023.191098

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات مقاومتی با استراحت های مختلف بر سازگاری های هورمونی و میزان هایپرتروفی عضلات ناحیه ران انجام شد.
بدین منظور 20 زن سالم جوان با دامنه سنی 20 تا 35 سال به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه 10 نفره تمرین مقاومتی با استراحت های 30 و 120 ثانیه ای قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت 2 هفته و 3 روز در هفته حرکات جلو ران با دستگاه، همسترینگ با دستگاه، اسکات، لیفت مرده و پرس پا را در قالب 3 ست با 10 تا 12 تکرار بیشینه و 120 ثانیه استراحت بین هر ست تمرین کردند. پس از 2 هفته آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. پس از آن به مدت 6 هفته، گروه اول همان حرکات 2 هفته اول را در قالب 4 ست با 120 ثانیه استراحت و با 8 تا 10 تکرار بیشینه ادامه دادند در حالی که گروه دوم طی 6 هفته بعد حرکات مذکور را در قالب 4 ست با 30 ثانیه استراحت و با 8 تا 10 تکرار بیشینه اجرا کردند. برای ارزیابی متغیرهای خونی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر 3×2 بهره گرفته شد و در صورت مشاهده اختلاف معنی دار از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.
نتایج نشان داد پس از هر دو شیوه تمرینی سطح مقطع عضلات همسترینگ، چهارسر ران و کل عضلات ناحیه ران افزایش معنی داری پیدا کرد (001/0>P) اما اختلاف معنی داری بین دو شیوه تمرینی مشاهده نشد. مقدار تستوسترون (Ts) در هیچکدام از گروه ها تغییر معنی داری نداشت و سطح هورمون رشد (GH) پس از هر دو شیوه تمرینی افزایش معنی داری یافت اما 30 دقیقه پس از آخرین جلسه تمرین در هر دو گروه تمرینی تقریباً به سطوح پایه کاهش پیدا کرد. سطح کورتیزول (Cor) تنها در گروه تمرین مقاومتی با استراحت 120 ثانیه کاهش معنی داری یافت و سطح عامل رشد شبه انسولینی-1 (IGF-1) و نسبت Ts/Cor تنها پس از تمرین مقاومتی با استراحت 120 ثانیه افزایش معنی داری داشت و این افزایش تا 30 دقیقه پس از اتمام آخرین جلسه تمرینی همچنان نسبت به سطوح پایه و نسبت به گروه تمرینی دیگر بالاتر بود.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به منظور بهبود هایپرتروفی عضلات ناحیه ران و ترشح بیشتر هورمون های آنابولیک، زنان از تمرین مقاومتی با استراحت 120 ثانیه بین هر ست استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of very short vs. short rest period between the sets in resistance training on hormonal adaptations and thigh muscles hypertrophy

نویسندگان [English]

  • Tanaz Abbasi 1
  • Mehrzad Moghadasi 2
1 Department of exercise physiology, Marvdasht branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Rest period between sets is one of most important training factors that effects on effectiveness of resistance training; however, there is a little information about the effect of rest period length on muscular hypertrophy. The purpose of present study was to comparison the effect of very short vs. short rest period between the sets in resistance training on hormonal adaptations and thigh muscles hypertrophy.
Twenty healthy young women (20-35 years of old) volunteered to participate in this study as the subject. Subjects were randomly assigned to either a very short (30 second; P30) or short (120 second; P120) rest period group. During the first 2 weeks of training, 3 sets of 10-12 repetition maximum (RM) with 120 second rest intervals between sets and exercises (hamstring with machine, squat, dead lift and leg press) were performed by both groups. During the next 6 weeks of training, the P120 group trained using 120 second between sets and exercises (4 sets of 8-10RM), and the P30 group trained using 30 second between sets and exercises as the 6 weeks of training progressed (4 sets of 8-10RM). 2 × 3 repeated measures ANOVA was used to evaluate time-course change in variables. Post hoc analyses (Bonferroni) were then performed when warranted and the level of significance in all statistical analyses was set at P≤0.05.
The results indicated that quadriceps cross-sectional area (CSA), hamstring CSA and total thigh muscle CSA increased after both of resistance training (P<0.05) but no significant differences were observed between these training. For testosterone (Ts) no significant change was observed and growth hormone (GH) level was increased in P30 and P120 groups and decreased to baseline level 30 min after the training. Cortisol (Cor) concentration decreased (P<0.05) and insulin growth factor-1 (IGF-1) and Ts/Cor ratio increased (P<0.05) only in P120 group and these changes were continued 30 min after the training.
Attention to our results, it suggests that 120 second rest between sets for thigh muscle hypertrophy and more anabolic hormones secretion in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Rest interval between sets
  • Hormone
  • Muscular hypertrophy