تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل زعفران بر عوامل خطر ساز قلبی-عروقی، در زنان چاق دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 پست دکترا گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زعفران باعث تنظیم گلوکز خون در بیماران دیابتی شده و دفاع آنتی اکسیدانی را بهبود می-دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل زعفران بر برخی عوامل خطر ساز قلبی_عروقی، در زنان چاق دیابتی نوع 2 بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ هدف کاربردی است. به این منظور 44 زن چاق دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه با میانگین (سن: 79/5±30/55 سال، چربی بدن: 92/2±37/33 درصد) به‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی (تمرین+مکمل، تمرین+دارونما، مکمل و دارونما) تقسیم شدند. گروه مکمل+تمرین و تمرین+دارونما به مدت 12 هفته (سه جلسه در هفته، تمرین هوازی با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه) انجام دادند. دوز روزانه 200 میلی‌گرم پودر سرگل زعفران (یک‌بار در روز) به مدت 12 هفته استفاده شد. دارونما، محتوی 200 میلی‎گرم آرد گندم بود. بعد از 12ساعت ناشتایی در دو مرحله پیش و پس‌آزمون خون‌گیری انجام شد. در ادامه متغیرهای فیبرینوژن، هموسیستئین مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک ‌راهه با تست تعقیبی LSD و تی همبسته انجام شد. نتایج درون‌گروهی حاکی از کاهش معنی-دار فیبرینوژن و هموسیستئین در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در گروه‎های تمرین+مکمل، تمرین+دارونما و مکمل بود (001/0=P). نتایج بین گروهی نشان داد بین گروه‌های تمرین+مکمل، تمرین+دارونما، مکمل با گروه دارونما در این متغیرها اختلاف معنی‌دار بود (001/0=P). لیکن بین دو گروه تمرین+دارونما و مکمل اختلاف معنی‌دار نبود (05/0P≥). همچنین بین تمامی گروه‎های تحقیق حاضر، بیشترین میزان سطح معنی‌داری در مرحله پس‌آزمون بین گروه تمرین+مکمل با گروه‌ دارونما مشاهده شد (001/0P=). نتایج پژوهش حاضر نشان داد 12 هفته تمرین هوازی و مصرف خوراکی مکمل سر گل زعفران در کپسول هم رنگ گروه دارونما به‌تنهایی بر شاخص‎های هموسیستئین و فیبرینوژن بیماران دیابتی نوع 2 اثر معنی‌داری دارد. باوجوداین، مصرف مکمل زعفران همراه با تمرین هوازی بیشترین تأثیر را بر کنترل این شاخص‎ها دارد. لازم به ذکر است که سازوکارهای دیگری به جز اثرات آنتی‌اکسیدانی در بهبود و کاهش عوامل اندازه‌گیری شده تحقیق حاضر مؤثر در بیماری دیابت نوع 2 در گروه دریافت‌کننده سر گل زعفران (تمرین+مکمل و مکمل) مشاهده‌شده با این ترکیب گیاهی جدید مؤثر هستند که بایستی در آینده مشخص شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic exercise and saffron supplementation on cardiovascular risk factors in obese women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Arash Bagherzadeh 1
  • Ali Akbarnezhad 2
  • ALI Rajabi 3
  • Mojdeh Khajehlandi 4
1 MSc, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Postdoctoral research, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran
4 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Aerobic exercise combined with saffron supplementation regulates blood glucose in diabetic patients and improves antioxidant defense. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise and saffron supplementation on cardiovascular risk factors in obese women with type 2 diabetes. In this semi-experimental study forty-two type 2 diabetic obese women with a mean age of (55.3±5.79 years, body fat: 33.37±2.92) were randomly divided into four equal groups (training+supplement, training+placebo, supplements and placebo). training+supplement and training+placebo, group performed 12 aerobic training weeks (3 sessions per week, aerobic exercise with 50-80% maximum heart rate). A daily dose of 200 mg of saffron (once a day) for 12 weeks was used. The placebo contained 200 milligrams of wheat flour. After 12 hours of fasting, blood samples were taken in two stages before and after the blood test. Subsequently, fibrinogen variables were evaluated for homocysteine. Data analysis was performed using one way analysis of variance analysis with LSD and t-test. In within-group comparison results showed a significant reduction in these variables in the post-test phase compared to the pre-test in training+supplement, training+placebo and supplements groups (P=0.001). The results of the inter-group comparison showed that there was a significant difference between the groups training+supplement, training+placebo, supplements with placebo group in these variables (P=0.001). However, there was no significant difference between the two groups of training+placebo and supplements (P≥0/05). Also, among all the research groups, the highest level of significant level was observed in the post-test between the in training+supplement and the placebo group (P = 0.001). The results of this study showed that 12 weeks of aerobic training and oral supplementation of saffron head in a placebo capsule alone have a significant effect on homocysteine and fibrinogen indexes in type 2 diabetic patients. However, saffron supplementation with aerobic exercise has the greatest impact on the control of these indices. We believe that other mechanisms other than the antioxidant effects and in improving and reducing the measured factors in the current study affecting type 2 diabetes in the group receiving saffron heads (training+supplement and supplements,) observed with this new plant compound, which should be in the future To be identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetic women
  • obesity
  • aerobic exercise
  • saffron
  • cardiovascular risk factor