نقش ارزش‌های اخلاقی تبلیغات تلویزیونی محصولات ورزشی بر تمایلات رفتاری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

10.22034/spmi.2023.191097

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش ارزش‌های اخلاقی تبلیغات تلویزیونی محصولات ورزشی در تمایلات رفتاری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی بود. این تحقیق ازنظر هدف، از نوع کاربردی است به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان کالاهای ورزشی شهر تهران می‌باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق (100000<N) بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر از مشتریان کالاهای ورزشی به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نیات رفتاری مشتریان و اصول اخلاقی تبلیغات استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد بین صداقت در تبلیغات (001/0=Sig، 420/0=r)، توجه به کرامت انسانی (001/0=Sig، 291/0=r)، توجه به سلامتی و بهداشت (001/0=Sig، 336/0=r)، توجه به رقابت سالم اقتصادی (001/0=Sig، 278/0=r) و شفافیت اطلاعات ارائه شده (001/0=Sig، 344/0=r) با نیات رفتاری مشتریان رابطه مثبت معناداری وجود داشت و «صداقت در تبلیغات» بیشترین اثرگذاری را بر نیات رفتاری مشتریان دارد. بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری ارزش‌های اخلاقی در تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی اثر مثبت معناداری (001/0=Sig، 218/6=t) با ضریب تأثیر (525/0=β) دارد. با توجه به نتایج تحقیق ضروری است تولیدکنندگان ورزشی معیارهای اخلاقی در تبلیغات کالاهای ورزشی را شناسایی و به تدوین بیانیه و معیارهای اصول اخلاقی تبلیغات محصولات خود بپردازند و برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند. در این راستا باید صداقت را اصلی‌ترین مفهوم اخلاقی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ethical Values of TV Advertising of Sports Products on customer behavioral intentions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimi 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • mohammad hosein Ghorbani 3
  • Mohsen Kosari pour 4
1 payam noor
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PHD Student
4 Payam Noor
چکیده [English]

The purpose of the present study was to The Role of Ethical Values of TV Advertising of Sports Products on customer behavioral intentions. This research is a descriptive-correlational study in terms of purpose. The statistical population of the study includes all customers of sporting goods in Tehran. Due to the unlimited research population (N <100,000) according to Morgan table, 384 customers of sporting goods customers were selected by simple random sampling. Questionnaires of Customer Intentions Behavior Questionnaires and Advertising Ethics questionnaires were used for data collection. Descriptive statistics (tables and frequency distribution charts) and inferential statistics (Pearson correlation, path analysis, structural equation modeling) were used for data analysis. The results showed that there was a significant positive relationship between honesty in advertising, attention to human dignity, attention to health and health, attention to healthy economic competition, and transparency of information provided with customer behavioral intentions. Explain 66% of the variance in customer behavioral intentions. Among the principles of ethical values of honesty in advertising has the most influence on customer behavioral intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Advertising
  • Ethical Values
  • Customer Behavior
  • Sport Marketing