دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1402 
پارادایم جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی

صفحه 9-31

محبوبه خداپرست؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


تدوین مدل چالش‌های پیش‌روی توسعه رسانه‌های ورزشی کشور

صفحه 113-127

سعید عمرانی؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور