ارائه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران انجام شد. روش انجام تحقیق از نوع کثرت گرایی گرندد تئوری در داده‌ها بوده است که با توجه به انجام تحقیق در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عناصرتشکیل دهنده مشارکت را شناسایی بعد از مصاحبه عمیق با 17 خبره حرفه ای و علمی، جهت استخراج عناصر و گروه بندی آنها از روش تحلیل تم استفاده گردید. خروجی این مرحله شناسایی 92 شاخص در قالب 5 بعد اصلی و 12 بعد فرعی بود. برای تعیین روایی از اعتبار همگرا و واگرا استفاده شد که نتایج در حد مطلوب بود. نتایج نشان داد برای توسعه پایدار ایران با توجه به تولید ناخالص ملی از طریق ورزش، تهیه و تدوین برنامه راهبردی در خصوص ورزش که توجه مسئولان ودست اندرکاران دراین زمینه به ظرفیتهای بخش خصوصی در فعالیتهای ورزشی و گسترش اماکن ورزشی درفضای شهری و توزیع متعادل امکانات و وسایل تفریحی و ورزشی برای دسترسی تمام شهروندان به این فضا ضروری است. برای رفع مشکلات توجه به راهبردهای سازمانی که شامل تدوین برنامه استراتژیک برای مشارکت مردمی در سازمان ورزش و استفاده از ابزارهای کنترلی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی کارهای تیمی و مشارکتی در ورزش در کنار ایجاد محیط کاری توام با اعتماد و صداقت در میان مشارکت کنندگان برای بهبود ارتباطات شخصی و میان فردی در میان مشارکت کنندگان میتواند زمینه پایداری را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of the role of citizenship health-oriented sport on sustainable development in Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Azadi 1
  • Ghasem Rahimi 2
  • Rasool Nazari 3
1 Ph.D Student of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan Iran.
3 Associate Professor of Sport Management School of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan )branch, Isfahan. Iran
چکیده [English]

The present study aims to provide a Presenting a model of the role of citizenship health-oriented sport on sustainable development in Iran. The research method was grounded pluralism theory in data. According to the research, initially using library studies, the elements of participation were identified. After in-depth interviews with 17 professional and scientific experts, the theme analysis method was used to extract the elements and group them. The output of this step was to identify 92 indicators in the form of 5 main dimensions and 12 sub-dimensions. Convergent and divergent validity was used to determine the validity, which all results were satisfactory. The results showed that for the sustainable development of Iran with regard to GDP through sports, preparation and formulation of a strategic plan for public and championship sports, officials' attention to the capacity of the private sector in sports activities and expansion of sports venues in urban space and balanced distribution of facilities and Recreational and sports equipment is essential for all citizens to have access to this space. Solve the problems, pay attention to organizational strategies, including the development of a strategic plan for public participation in the sports organization and the use of control and evaluation tools to ensure the effectiveness of teamwork and participation in sports along with creating a work environment with trust and honesty among participants. It can provide a platform for sustainability to improve personal and interpersonal communication among participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development of Iran
  • GDP
  • the role of sports
  • public sports
  • championship sports