تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی همراه با EMS بر میزان BDNF بزاق و قدرت عضلات پشتی تیراندازان با کمان نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قدرت عضلانی و افزایش تمرکز از مولفه‌های بسیار مهم و موثر در موفقیت ورزشکاران تیراندازی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی همراه با EMS بر میزان BDNF بزاق و قدرت عضلات پشتی تیراندازان با کمان نخبه بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 تیرانداز نخبه مرد داوطلب (دامنه سنی 16 الی 18سال و شاخص توده بدنی 25-20کیلوگرم بر مجذور متر) هدفمند و دردسترس انتخاب شدند و تصادفی در دو گروه تمرین قدرتی همراه با EMS و گروه تمرین قدرتی با کمان قرار گرفتند. گروه EMS، تمرینات قدرتی (با شدت 50 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه) همراه با تحریک الکتریکی عضلانی (جریان خروجی حداکثر 180 میلی‌آمپر، فرکانس خروجی 1 تا 120 هرتز) را 3 روز در هفته به مدت 6 هفته انجام دادند و گروه کنترل فقط تمرینات قدرتی را مشابه گروه EMS انجام دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی و مستقل در سطح معنی‌داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پس از 6هفته، میانگین‌ قدرت عضلات پشتی در گروه تمرینات قدرتی همراه با EMS نسبت به گروه تمرین قدرتی با کمان به طور معنی‌داری بالاتر بود (001/0>p). همچنین قدرت عضلات پشتی در دو گروه تمرین قدرتی همراه با EMS و گروه تمرین قدرتی با کمان نسبت به پیش آزمون به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (001/0>p) میزان BDNF بزاقی در تیراندازان با کمان نخبه در گروه تمرین قدرتی همراه با EMS نسبت به گروه تمرین قدرتی با کمان تفاوت معنی‌داری نداشت(985/0=p). با توجه به نتایج، به‌نظر می‌رسد تمرینات قدرتی همراه با EMS می‌تواند سبب افزایش قدرت عضلات پشتی تیراندازان با کمان نخبه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks strength training with EMS on salivary BDNF and back muscle strength in elite archers

نویسندگان [English]

  • saman Irani 1
  • mozhgan ahmadi 2
1 Department of physical education and sport science, yadegar-e- imam Khomeini (Rah) shahre-rey branch, Islamic azad university,tehran, iran
2 Department of physical education and sport science, yadegar-e- imam Khomeini (Rah) shahre-rey branch, Islamic azad university,tehran, iran
چکیده [English]

Muscle strength and increased concentration are very important and effective components in the success of archers. The aim of this study was to investigate the effect of six weeks strength training with EMS on salivary BDNF and back muscle strength in elite archers. In this semi-experimental study, 16 elite male archer volunteers (age range 16 to 18 years and body mass index 20-25 kg.m-2) purposeful and accessible were selected and randomly were divided into two groups; strength training with EMS and strength training with arch groups. The EMS group performed strength training (50% to 75% 1RM) with muscle electrical stimulation (Maximum output current 180 mA, output frequency 1 to 120 Hz) 3 days a week for 6 weeks, and the control group only were performed strength training similar to the EMS group. Data were analyzed using paired and independent t-test at the P<0.05. The results showed that after 6 weeks, the mean of the back-muscle strength in the strength training with EMS group was significantly higher than the strength training with arch group (p<0.001). Also, the back-muscle strength increased significantly in the strength training with EMS and strength training with arch groups compared to the pre-test (p<0.001), Salivary BDNF levels in elite archers in the strength training group with EMS were not significantly different than the strength training with arch group (p= 0.985). According to the results, it seems that strength training with EMS can increase the back-muscle strength elite archers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite archers
  • EMS
  • BDNF
  • Muscle strength