تاثیر مصرف حاد مکمل آب چغندر قرمز بر عملکرد تکواندوکاران در یک مسابقه شبیه سازی شده تکواندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات نشان داده اند که مکمل آب چغندرقرمز باعث بهبود عملکرد در فعالیت های ورزشی متناوب می شود. در حالی که اثر مکمل اب چغندر قرمز برعملکرد تکواندو کاران هنوز مشخص نیست. این مطالعه با هدف بررسی یک دوز حاد 120 میلی لیترمکمل آب چغندرقرمزغنی از نیترات( شامل 800 میلی گرم نیترات) بر روی یک مسابقه شبیه سازی شده تکواندو در مقایسه با دارونما انجام شد. 12ورزشکار تکواندوکار مرد تمرین کرده با (سن: 3 ±21 سال ، قد: 2.07 ± 180 سانتی متر ، وزن بدن: 4 ± 64 کیلوگرم ، شاخص توده بدن75±1.17.19 کیلوگرم/متر2) در یک طرح تصادفی دو سو کور به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. 150دقیقه بعد از مصرف مکمل و دارونما تعداد ضربات تکواندو کاران، تعداد ضربات صحیح زده شده ، و مقیاس درک فشار بورگ در هر راند از مسابقه شبیه سازی شده تکواندو ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. تحلیل آماری داده ها نشان داد در تعداد ضربات هر راند هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین گروه مکمل آب چغندر قرمز غنی از نیترات و دارونما وجود نداشت (P>0.5). در حالی که در رابطه با نتایج تعداد ضربات موفقیت آمیز در هر راند نشان داده شد که میانگین گروه مکمل آب چغندربه طوری معنی دار بالاتر از گروه دارونما است (P<0.5). همچنین، هیچ اختلاف معنی داری در مقیاس درک فشار بورگ بعد از هر راند بین میانگین گروه مکمل آب چغندر و دارونما در هر سه راند وجود نداشت(P>0.5). به طور کلی بنظر می رسد که مصرف مکمل آب چغندر قرمز می تواند باعث بهبود نیروی تولیدی هنگام ضربات تکواندو شود. البته برای ارائه نظرات قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acute ingestion of beetroot juice supplement on taekwondo-related performance during a simulated match

نویسندگان [English]

  • Hossein Miraftabi 1
  • Ali Akbar Nejad 2
  • rahman soori 3
  • Erfan Berjisian 1
1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 department of exercise physiology, faculty of physical education, tehran university, iran
چکیده [English]

Studies have shown that Nitrate (NO3-) rich beetroot juice (BJ) supplementation improves high-intensity intermittent exercise, its ergogenic effect on taekwondo is yet to be determined. This study aimed to investigate an acute 120 ml BJ (800 mg NO3-) dietary NO3- on simulated taekwondo test compared with placebo (PL). twelve trained male taekwondo athletes (age: 21 ± 3 years, height: 180 ± 2.07 cm, body mass: 64.8 ± 4.0 kg, BMI 19.75 ± 1.17(kg/m2)) completed two experimental trials using a randomized, double‐blind design. 150 min after supplementation and placebo consummation, the number of taekwondo kicks, the number of successful kicks, and rate of perceived exertion (RPE) were recorded in each round of the simulated taekwondo competition. The data were analyzed by the dependent t-test. No significant difference between conditions was observed in the number of taekwondo kicks during each round (p > 0.05). on the contrary, results of the number of successful kicks each round showed that the average of the BJ supplement group is significantly higher than the placebo group (p < 0.05). there were no significant differences in RPE between the two conditions (p > 0.05). It seems that ingestion of BJ has some positive effects on force generation during the taekwondo match although more researches are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combat sport
  • ergogenic aid
  • high-intensity intermittent performance
  • martial arts