پاسخ و سازگاری دستگاه خودمختار قلبی زنان سالم به دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدت متوسط با ماسکهای تنفسی: ارزیابی تاثیر ماسک های تنفسی جراحی و N95 در طی پاندمی COVID-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران و مرکز پژوهشی سلامت و عمکرد ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانن

چکیده

برخی شواهد نشان می‌دهد ورزش شدید با ماسک ممکن است به طور بالقوه باعث افزایش بار قلبی شود. هدف تحقیق حاضر بررسی 2 هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط (MIIT) با ماسک صورت(جراحی در برابر N95) بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی سیستم اتونوم قلب (CAS) است.
در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌تجربی هجده زن داوطلب به طور تصادفی به دو گروه تمرین با شدت متوسط(MIIT) با ماسک‌های N95(MIIT+N95) و جراحی(MIIT+SUR) و یک گروه کنترل تمرین با شدت متوسط بدون ماسک(MIIT+Nomask) تقسیم شدند. گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک N95 (MIIT+N95) و گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (MIIT+SUR ) پروتکل تمرین تناوبی بر پایه وزن را در حین پوشیدن ماسک‌های N95 و یا جراحی به مدت دو هفته انجام دادند. گروه تمرین با شدت متوسط بدون ماسک(MIIT+Nomask) نیز تمرینات مشابه را بدون پوشیدن ماسک اجرا کردند. شاخصهای CAS با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) و نرم افزار kubios در حالت استراحت و متعاقب پروتکل زیربیشینه ای در قبل و بعد از مداخله 2 هفته ای MIIT ارزیابی شد و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معنی داری (05/0 ≥ p) انجام شد. از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از روشهای آماری پارامتریک شامل ANOVA یکطرفه در اندازه گیری های مکرر برای بررسی اثر دویدن زیربیشینه ای روی نوارگردان با دو نوع ماسک (جراحی در برابر N95) در قبل و متعاقب اجرای دو هفته تمرین MIIT استفاده شد..
طبق آزمون انالیزواریانس دوطرفه کاهش غیرمعناداری در مقادیر R-R، RMSSD، SDNN، SD1 و SD2 و افزایش غیرمعنا‌دار نسبت فرکانس پایین (LF)، و نسبت فرکانس پایین/فرکانس بالا (LF/HF)، در گروه‌های N95، SURGICAL و NO-MASK متعاقب پروتکل زیربیشینه مشاهده شد(همه P کمتر از 05/0). در مقایسه با گروه MIIT + Nomask، دو هفته MIIT با ماسک، به ویژه در گروه MIIT + SUR باعث بهبود مقادیر R-R، SD1 و SD2 در پاسخ به پروتکل زیربیشینه شد(همه P بیشتر از 05/0) تفاوتی بین گروه‌های N95 و SURGICAL دیده نشد.
یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد افزایش تحمل سیستم اتونوم قلبی زنان سالم به پروتکل استرس ورزشی متعاقب دو هفته تمرین با شدت متوسط (MIIT) به همراه ماسک، با نتایج قابل‌توجه‌تر در گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (MIIT+SUR) می‌باشد. طبق نتایج ، زنان سالم می‌توانند در طول همه‌گیری کووید-19 در طول تمرینات با شدت متوسط بدون نگرانی در مورد اثرات مضر احتمالی بر سیستم قلبی عروقی، از ماسک صورت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response and adaptations of cardiac autonomic system to the 2 weeks of weight based MIIT with respiratory mask: Effectiveness of the surgical and N95 respiratory masks during Covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Nafise Nasrollahi boroujeni 1
  • Valiollah Dabidi Roshan 2
  • khadijeh nasiri 3
1 University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of exercise physiology, university of Mazandaran, iran
3 Department of Exercise Physiology, Physical Education Faculty, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Some evidence suggests that vigorous physical activity with a mask may potentially increase cardiac workload.The aim of the current research is to investigate the effect of 2 weeks of moderate-intensity training group with a face mask on the physiological responses of the cardiac autonomic system.In this practical and semi-experimental research, eighteen female volunteers were randomly were divided to two groups of MIIT with N95 masks and surgery masks.A control group of MIIT without mask was assigned. The MIIT with N95 mask and the MIIT group with surgical mask performed the weight-based interval training protocol while wearing N95 or surgical masks for two weeks.The MIIT group without mask also performed the same exercises without wearing a mask. CAS indices were evaluated using an electrocardiogram device and kubios software at rest and following the submaximal protocol before and after the 2-week MIIT intervention, and statistical analyzes were performed using SPSS software 25 version at the level Significance was done. Based on the Kolmogorov Smirnov test, parametric statistical methods including one-way ANOVA in repeated measurements were used to investigate the effect of submaximal running on a treadmill with two types of masks before and after two weeks of MIIT training. According to the two-way analysis of variance test, there was a non-significant decrease in R-R, RMSSD, SDNN, SD1 and SD2 values and a non-significant increase in the ratio of low frequency ,and the ratio of low frequency/high frequency in the subsequent N95, SURGICAL and NO-MASK groups. According to two-way analysis of variance test, insignificant decrease in R-R, RMSSD, SDNN, SD1 and SD2 values and insignificant increase in low frequency ratio ,and low frequency/high frequency ratio , in groups N95, SURGICAL and NO-MASK was observed following the submaximal protocol.Compared to the MIIT + Nomask group, two weeks of MIIT with mask improved the R-R, SD1 and SD2 values in response to the submaximal protocol, especially in the MIIT + SUR group There was no difference between N95 and SURGICAL groups.The findings of the present study showed that the tolerance of the cardiac autonomic system of healthy women to the sports stress protocol following two weeks of moderate intensity training with a mask, with more significant results in the group of moderate intensity training with a surgical mask.According to the results, healthy women can use a face mask during moderate-intensity exercise during the Covid-19 pandemic without worrying about possible harmful effects on the cardiovascular system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interval training
  • heart rate variability
  • cardiac autonomic system
  • face masks