تدوین مدل چند لایه مدیریت ایمنی استخرهای شنا در شرایط بحران های بهداشتی (مورد مطالعه پاندمی کووید-19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

• مدیریت ایمنی استخرها با در نظرگرفتن ملاحظات مناسب و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دقیق، به ویژه در شرایط بحرانی بسیار ضروری است. در این راستا هدف این تحقیق، طراحی مدل مدیریت ایمنی استخرها در شرایط بحران‌های بهداشتی می‌باشد. پژوهش حاضر دارای ماهیت اکتشافی بوده و به روش کیفی اجرا شد. جامعه آماری شامل 15 نفر از اعضای هیأت علمی، برخی از اعضای فدراسیون‌های شنا و نجات‌غریق، مدیران استخرها و مهندسین بهداشت بود که به‌صورت هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با رویکرد نظریه داده بنیاد ساختگرا (چارمز) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته‌ها تعداد 232 کد نهایی، 37 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی به دست آمد و با کدگذاری نظری روابط بین مؤلفه‌ها تشریح شد. در این مدل چندلایه، ایمنی استخر به‌عنوان متغیر اصلی و هدف این تحقیق در مرکز قرار گرفته است، مقوله‌های عوامل سیستمی، عوامل بهداشتی، ارتقاء دانش، سیاست سازمان‌ها و نهادهای دولتی، عوامل سازمانی و استانداردسازی در لایه بیرونی و مقوله‌های هموارسازی مسیر بهداشت، توجه به مشتریان، مدیریت بحران، حمایت سازمان‌ها و نهادهای دولتی، افزایش اثربخشی و افزایش کارایی با هدف ایمن‌سازی حداکثری استخرها در لایه‌های داخلی الگو قرار دارند. مطابق مدل این مؤلفه‌ها می‌توانند بر هم تأثیراتی بگذارند و از هم تأثیرپذیرند و نشان می‌دهد که برای ایجاد مدیریت ایمنی در استخرهای شنا، ابعاد داخلی و خارجی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌توانند مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of a multi-layered model of swimming pools safety management in the conditions of hygienic crises (Covid-19 pandemic study case)

نویسندگان [English]

  • masoumeh Dehghan 1
  • Fariba Askarian 2
  • Ehsan Mohamadi Turkmani 3
1 Master Degree University of Tehran - Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran
2 Professor University of Tehran - - Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz and Tehran, Iran
3 Assistant Professor .University of Tehran , Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

It is very necessary to safety management of pools by considering appropriate considerations and following strict hygienic guidelines, especially in critical situations. In this regard, the purpose of this research is to design a model of safety management of swimming pools in the condition of hygienic crises, with an emphasis on the Covid-19 crisis. The current research had an exploratory nature, and was implemented a qualitative method. The statistical population of the research consisted of 15 members of the academic staff, some members of the swimming federation and the lifeguard federation, pool managers and hygienic engineers; who were selected purposefully and using the snowball technique. The data from the in-depth interviews were analyzed with a constructivist (Charmas) grounded theory approach. Based on findings, 232 final codes, 37 subcategories and 12 main categories approached and were explained by theoretical coding and relationships between components. In this multi-layered model, pool safety is the main variable and the goal of this research. Categories of system factors, hygienic factors, improving knowledge, The policy of government organizations and institutions, organizational factors, and standardization are in the outer layer and the categories of smoothing the path of hygienic, attention to customers, crisis management, the support of government organizations and institutions, increasing efficiency, increasing effectiveness with the aim of maximum safety of the pools are located in the inner layers of the model. According to the model, each of these factors can affect each other and be influenced by each other. This model shows that to create safety management in swimming pools, the dimension of the internal and external aspects of hardware and software can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming pool
  • Safety
  • Constructive
  • Crisis condition