تدوین مدل چالش‌های پیش‌روی توسعه رسانه‌های ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل چالش‌های پیش‌روی توسعه رسانه‌های ورزشی کشور طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتیدی که در زمینه رسانه‌های ورزشی، پژوهش‌هایی (کتاب، ترجمه، طرح پژوهشی، مقاله‌های همایشی و پژوهشی و حداقل دو مورد) انجام داده بودند و همچنین مدیران رسانه‌های ورزشی در شبکه‌ی ورزش و رادیو ورزش، نشریات و جراید ورزشی. از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌منظور انتخاب مصاحبه‌شوندگان استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 19 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل کلیه خبرنگاران، عکاسان، نویسندگان، سردبیران و تهیه‌کنندگان رسانه‌های ورزشی (روزنامه‌ها، مجلات، تلویزیون، رادیو، شبکه‌های خبری) استان تهران می‌باشند (289 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامه (30 گویه و 5 مؤلفه به‌صورت لیکرتی) بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بنابراین می‌توان عنوان نمود که چالش‌های منابع انسانی، آموزشی، تجهیزاتی، مصرف رسانه و محتوا از چالش‌های رسانه‌های ورزشی کشور می‌باشد (مقدار تی بیشتر از 96/1). با توجه به نقش پررنگ رسانه‌های مختلف ورزشی بر توسعه ورزش (همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه‌ای)، رفع چالش‌های آن، از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه رسانه‌های ورزشی باید باشد که توصیه می‌شود رسانه‌های مختلف ورزشی از نتایج پژوهش حاضر بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a model of challenges facing the development of the country's sports media

نویسندگان [English]

  • Saeid Omrani 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpor 2
1 PhD student in Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and conducted to develop a model of challenges to the development of sports media in the country. In terms of applied purpose, the present study was a descriptive-survey in terms of data collection method, which was mixed based on the research approach. The statistical population of the present study in the qualitative section includes professors who have done research in the field of sports media (books, translations, research projects, conference and research articles, and at least two cases) as well as sports media managers in Sports network, and sports radio, sports magazines and newspapers. Purposeful sampling method was used to select the interviewees. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 19 people were identified as the sample. Also, the statistical population in the quantitative part of the research includes all journalists, photographers, writers, editors and producers of sports media (newspapers, magazines, television, radio, news networks) in Tehran province (289 people). The tools of the present study included semi-structured interviews and a questionnaire (30 items and 5 components in Likert type). Open, axial and selective coding was used to examine the data of the qualitative section and structural equation modeling was used in the quantitative section. The results of the present study showed that therefore it can be said that the challenges of human resources, education, equipment, media consumption and content are among the challenges of the country's sports media (t value greater than 1.96). Given the prominent role of various sports media on the development of sports (public, educational, championship and professional), solving its challenges should be one of the main goals of sports media development programs, which is recommended by the media. Different

کلیدواژه‌ها [English]

  • : media
  • sports
  • media literacy
  • model
  • content