ارائه مدل اجرای خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش، ارائه مدل اجرای خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع‌آوری شد. نمونه کیفی، شامل 18 تن از خبرگان بودند که به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان کمیته ملی المپیک ایران و رؤسای فدراسیون‌های رشته‌های ورزشی المپیکی، برابر با 120 تن بودند که به دلیل محدود بودن اعضا، به صورت تمام شمار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 37 شاخص مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک بود که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (89/0=α). برای طراحی مدل تحقیق از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. مدل تحقیق نشان داد که 37 شاخص در قالب 9 مؤلفه و شش سطح بر اجرای موفق خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک اثرگذار است. براساس یافته‌ها، مؤلفه‌های منابع انسانی و عوامل سازمانی در پایین‌ترین سطح و یکپارچگی و انسجام بین سازمانی در سطح اول قرار گرفتند. می‌توان گفت که روشن بودن مأموریت‌ها، عدم وجود اهداف متناقض، آموزش و توانمندسازی مجریان خط‌مشی‌ها و مسیر شغلی مشخص کارکنان در اجرای خط مشی‌ها، انسجام بین سازمانی و یکپارچگی را در کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های المپیکی تقویت خواهد کرد و در نهایت، بهبود عملکرد کمیته ملی المپیک در اجرای موفق خط‌مشی‌ها را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for implementing the policies of the National Olympic Committee of Iran with an interpretive structural approach

نویسندگان [English]

  • Mohhsen Zarei 1
  • Vali Nowzari 2
  • Seyed Ehsan Amirhoseini 3
1 PhD Student, Department of Sports Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Department of Sports Management, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Sports Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model for implementing the policies of the National Olympic Committee of Iran with an interpretive structural approach. The research method was descriptive-survey and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (qualitative and quantitative). The qualitative sample consisted of 18 experts who were selected non-randomly and purposefully. The statistical population in a small part, including the officials and experts of the National Olympic Committee of Iran and the presidents of the Olympic sports federations, was equal to 120 people, who were considered as a sample as a whole due to the limited number of members. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 37 indicators affecting the implementation of the policies of the National Olympic Committee, the content validity of which was confirmed by 10 professors of sports management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.89). Interpretive structural modeling technique was used to design the research model. The research model showed that 37 indicators in the form of 9 components and six levels affect the successful implementation of the policies of the National Olympic Committee. Based on the findings, human resource components and organizational factors were at the lowest level and inter-organizational integration and cohesion were at the first level. It can be said that clarity of missions, lack of conflicting goals, training and empowerment of policy makers and clear career path of staff in implementing policies will strengthen inter-organizational cohesion and integration in the National Olympic Committee and Olympic federations and ultimately improve the committee's performance. The National Olympic Committee will follow the guidelines in the successful implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calligraphy
  • National Olympic Committee
  • interpretive structural model
  • sport