طراحی مدل مدیریت هواداران لیگ برتر فوتبال با رویکرد شبکه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین ، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

3 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت هواداران لیگ برتر فوتبال با رویکرد شبکه اجتماعی و روش تحقیق از نوع کیفی– کمی با رویکرد تحلیل سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان باشگاه‌های ورزشی و روسای کانون های هواداران باشگاه‌ها لیگ برتر فوتبال بود و نمونه آماری در بخش کیفی بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و دردسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید. در فاز کیفی از مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی و در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری و محتوایی توسط صاحب‌نظران و پایایی آن ، با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 تایید شد. در بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری برای دسته‌بندی مولفه‌های شناسایی شده و در بخش کمی جهت مدل‌یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم‌افزار smart pls استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب مفهومی تحقیق حاضر شامل چهار بخش مدیریت احساسات، نگرش هوادار، مالکیت هوادار و پیامدها ، بخش مدیریت احساسات شامل چهار بعد لذت، مهرورزی، شگفتی مثبت و ناخشنودی و بخش نگرش و مالکیت هوادار نیز شامل دیدگاه هوادار و ذینفعان هواداری و بخش سوم شامل تغییرات دانشی و اجتماعی بود. بخش نهایی ابعاد مالی، ایجاد هویت، توسعه سیستم هواداری، رضایتمندی هواداران، و وفاداری هواداران به عنوان پیامدهای مدیریت هواداران ورزشی با رویکرد شبکه اجتماعی در نظر گرفته شده است. نتایج بخش کمی به جز اثر مدیریت احساسات بر پیامدهای مدیریت هوادارن که مورد تائید قرار نگرفت (05/0P>) معنی‌دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می‌سازد. . به صورت کلی نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین کننده در بهبود سیستم مدیریت هواداری محدود به بخش خاصی نیست بلکه در فرایند مدیریت احساسات تا وفاداری هواداران است و هر مرحله نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a sports fans model with a social network approach in the Premier Football League

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Heydari 1
  • Leila Saffari 2
  • Mehdi Naderinasab 3
1 PhD student of Physical Education and Sport Science Department,Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Department of Physical Education and sport Science, Qazvin Branch, Islamic Azad University , Qazvin .Iran
3 Assistant Professor of Department of Physical Education and sport science, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was designing a sports fans Model with a social network approach in the Premier Football League. The research method is qualitative with a systematic analysis approach.The statistical population included all managers, board members and experts of sports clubs and presidents of clubs' Premier League football clubs and library resources.A statistical sample of a sufficient number based on theoretical saturation was purposefully sampled and available (21 people). Research tools included systematic library study and semi-structured interviews. The validity of the instrument was assessed using qualitative validation methods (content validity, kappa coefficient).Coding and conceptual framing methods were used to analyze the findings.The proposed analytical framework includes four sections: emotion management, fan attitude, fan ownership, and consequences. Emotion management includes four dimensions of pleasure, affection, positive surprise and dissatisfaction.The attitude and ownership of the fans also included the views of the fans and the stakeholders. The third part included cognitive and social changes.The financial dimensions, identity building, fan system development, fan satisfaction, and fan loyalty were as consequences of managing sports fans with a social networking approach.According to the research results, the analysis of the dimensions of emotion to consequence management in the fan management system with a social network approach has a process nature.Accordingly, analysis, planning and strategic measures for the development of the advocacy system with the approach of social networks should pay special attention to the process nature of this sector, the determining factors in each sector and the relationships between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan Club
  • Sports Club
  • Football
  • Social Network