پارادایم جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل پارادایمی جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصین و صاحب نظران آشنا با موضوع جهانی شدن، بازاریابی جهانی در ورزش، رویدادهای ورزشی و مباحث مرتبط با آن ها و همچنین دست اندرکاران ورزش کشور بود، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد آن ها به 18 نفر رسید. ابزار و روش گردآوری داده ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته فردی بود. جهت تحلیل داده ها از رویکرد نظام مند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد. طی فرآیند کدگذاری باز و محوری، در مجموع 179 مفهوم، 83 زیرمقوله و 26 مقوله اصلی تحت عناوین شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید. مقولات به دست آمده در 5 بعد عوامل سیاسی – اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، قانونی – حقوقی و فنی – ساختاری تقسیم بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز مدل نهایی پژوهش با محوریت مقوله مرکزی «جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی» ترسیم گردید. شناخت پیامدهای تاثیرگذار جهانی شدن برند ملی بر ابعاد مختلف کشور، و ظرفیت گسترده میزبانی رویدادهای ورزشی در این خصوص، همسوئی نگرشی – رفتاری مدیران و دست اندرکاران ورزشی و غیرورزشی کشور جهت حرکت در مسیر جهانی شدن را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Paradigm of Globalization of the National Brand of Iran through Sporting Events

نویسندگان [English]

  • mahboubeh khodaparast 1
  • Mahmoud Goudarzi, 2
  • seyed nasrolah sajjadi 2
  • Ebrahim Alidoust 3
1 PhD of sport management, Physical Education & sport sciences faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Full professor in sport management, Physical Education & sport sciences faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
3 associate professor in sport management, Physical Education & sport sciences faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to design a paradigmatic model of globalization of the National Brand of Iran through sporting events. This research was conducted using the Grounded Theory qualitative method. The statistical population of the study included experts and thinkers familiar with the subject of globalization, global marketing in sports, sporting events and related topics, as well as those involved in sports in the country, which were selected using theoretical sampling method and snowballs and their number reached 18 people. Data collection tools and methods were semi-structured individual interviews. To analyze the data, was used a systematic approach including three main steps of open coding, axial coding and selective coding. During the open and axial coding process, a total of 179 concepts, 83 subcategories and 26 main categories were identified under the headings of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The obtained categories were divided into 5 dimensions: political-economic, managerial, cultural-social, legal and technical-structural factors. In the selected coding stage, the final model of the research was drawn with the focus on the central category of “globalization of the national brand of Iran through sporting events". Understanding the effective consequences of national brand globalization on various dimensions of the country, and the extensive capacity of hosting sporting events in this regard, necessitates the attitudinal-behavioral alignment of the country's managers and those involved in sports and non-sports to move towards globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Marketing
  • Globalization
  • Grounded Theory
  • National Brand
  • Sporting Events