مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی به شکل سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی بر سطوح سرمی مایواستاتین و نتایج آزمون‌های عملکرد حرکتی کشتی‌گیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

بین میزان بیان ژن مایواستاتین و قدرت عضلانی و همچنین فاکتورهای مربوط به آمادگی حرکتی ورزشکاران ارتباط وجود دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی به شکل سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی بر سطوح سرمی مایواستاتین و نتایج آزمون‌های عملکرد حرکتی کشتی‌گیران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون می‌باشد. تعداد 30 نفر از کشتی‌گیران انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرینات مقاومتی سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی تقسیم شدند. سطوح سرمی مایواستاتین، قدرت عضلانی، سرعت، توان و چابکی به ترتیب بوسیله روش خونگیری ناشتایی و آزمون‌های یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه، آزمون 15 یارد سرعت، پرش سارجنت و T، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اتمام مرحله پیش‌آزمون، هر یک از گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه تمرینی به مدت 30-45 دقیقه تمرینات مربوط به خود را انجام دادند. در پایان 8 هفته تمرینات نیز کلیه آزمون‌هایی که در مرحله پیش‌آزمون به انجام رسیده بود مجددا و در مرحله پس آزمون تکرار شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق از روش‌های آماری تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و تعقیبی بونفرونی نشان داد که در مرحله پس‌آزمون بین میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی، در گروه مقاومتی سنتی با تعلیقی_مقاومتی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(05/0P>)؛ اما بین میانگین متغیرهای مورد بررسی، در گروه کنترل با دو گروه تمرینی در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد(05/0P≤). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، هر دو شیوه تمرینات مقاومتی سنتی و تمرینات تعلیقی-مقاومتی موجب کاهش سطوح سرمی مایواستاتین شده و با افزایش قدرت عضلانی می‌تواند به عنوان رویکردی جهت بهبود عملکرد حرکتی کشتی‌گیران آزادکار مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of traditional resistance training and suspension-resistance training on myostatin serum levels and results of wrestlers' motor performance tests

نویسندگان [English]

  • Hosein Talebi 1
  • Tahereh Bagherpoor 2
  • Nematollah nemati 2
1 PHD student in exercise physiology, Islamic azad university of damghan, Damghan, Iran
2 Assistance professor in exercise physiology, Islamic azad university of damghan, Damghan, Iran
چکیده [English]

There is a relationship between myostatin gene expression and muscle strength as well as factors related to athletes' fitness. Therefore, the aim of the present study was to compare the effect of traditional resistance training and suspension-resistance training on serum levels of myostatin and the results of wrestlers' motor performance tests. The present study is a quasi-experimental study with pre-test-post-test design. Thirty wrestlers were selected and randomly divided into 3 groups: control, traditional resistance training and suspension-resistance training. Serum levels of myostatin, muscle strength, speed, power and agility were respectively assessed by Fasting blood sampling, Chest press maximal repetition test, 15 yards speed test, Sargent jump and T Agility tests. At the end of the pre-test stage, each training group performed their respective exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each training session for 30-45 minutes. At the end of 8 weeks of training, all the tests performed in the pre-test stage were repeated in the post-test stage. One-way analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used for statistical analysis of research findings.The results of one-way analysis of variance and Bonferroni post hoc tests showed that in the post-test stage, there was no significant difference between the means of all the studied variables in the traditional resistance group with the suspension-resistance group (P> 0.05); However, there is a significant difference between the average of the studied variables in the control group and the two training groups in the post-test stage (P≤0.05). According to the results of the present study, both traditional resistance training and suspension-resistance training reduce serum levels of myostatin and by increasing muscle strength can be used as an approach to improve the motor performance of freestyle wrestlers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor performance
  • Myostatin
  • Strength
  • Suspension_resistance
  • Traditional exercises