تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر فاکتورهای آپوپتوزی Bax، Bcl-2 و Bax/Bcl-2 در پاسخ به فعالیت حاد وامانده‌ساز در مردان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار بیوشیمی بالینی، -مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید(HIIT) و تداومی متوسط (MICT) بر فاکتورهای آپوپتوزی Bcl2 و Bax و نسبت Bcl2/Bax در پاسخ به فعالیت وامانده ساز در مردان جوان بود. در این پژوهش نیمه تجربی، بیست‌وچهار مرد جوان غیر ورزشکار (سن: 76/1±13/19 سال و BMI: 59/4±67/23 کیلوگرم/ مترمربع‌) به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه تمرین تناوبی شدید (‌8‌ نفر‌)، تداومی متوسط (‌8‌ نفر‌) و گروه کنترل (‌7‌ نفر‌) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در گروه HIIT برنامه‌ی تمرینی را با شدت 80 درصد ضربان قلب بیشینه در پنج سیکل تمرینی سه‌دقیقه‌ای انجام ‌دادند و مابین هرکدام از دوره‌ها به مدت سه دقیقه و با شدت 40 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به استراحت فعال ‌پرداختند. برنامه تمرین MICT شامل 30 تا 50 دقیقه دویدن با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه بود. مقادیر سرمی Bcl2 و Bax با استفاده از روش الایزا اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معنی‌داری 05/0˂p انجام شد. سطوح سرمی Bax در گروه‌های HIIT (005/0P=) و MICT (002/0P=) به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت درحالی‌که در گروه کنترل، تفاوت معناداری ایجاد نشد (873/0P=) اما سطوح سرمی Bcl-2 تغییر معناداری در هیچ‌کدام از گروه‌ها نشان نداد. نسبت سرمی Bcl2/Bax تغییر معناداری در گروه MICT مشاهده گردید (017/0P=) ولی در گروه‌های دیگر چنین نبود (622/0P=)(463/0P=). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به نظر می‌رسد که انجام هر دو تمرین HIIT و MICT می‌تواند با کاهش سطح سرمی پروتئین Bax، از ایجاد آپوپتوز در سلول ممانعت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks High-intensity interval and moderate-intensity continuous training on the apoptotic factors Bax, Bcl-2 and Bax/Bcl-2 in response to acute Exhaustive Exercise in young men

نویسندگان [English]

  • Hossein Porhabibi 1
  • Seyed Mohsen Avandi 2
  • Abbas Pakdel 3
1 Sport Science Department, Human Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
2 , Sport Science Department,, Human Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
3 Biochemistry Department, Medical sciences of Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study investigated the effect of eight weeks of high intensity interval training (HIIT) and moderate intensity continuous training (MICT) on the apoptotic factors Bcl2 and Bax and the Bcl2/Bax ratio in response to Exhaustive Exercise in young men.
Methods: In this semi-experimental study, twenty-four young non-athlete men (age: 19.13 76 1.76 years and BMI: 23.67 59 4.59 kg / m2) were voluntarily selected and randomly arranged in three groups of HIIT(n=8) MICT (n=8) and control (n=7). Subjects in the HIIT group performed an exercise program with an intensity of 80% of maximum heart rate in five three-minute training cycles and rested actively for three minutes between each period with an intensity of 40% of maximum oxygen consumption. The MICT program consisted of 30 to 50 minutes of running with an intensity of 60 to 65% of maximum heart rate. Serum levels of Bcl2 and Bax were measured using ELISA Data analysis was done using independent t-test and analysis of variance with repeated measurements at a significance level of p˂0.05.
Results: Serum Bax levels were significantly decreased in HIIT (P = 0.005) and MICT (P = 0.002) groups, while there was no significant difference in the control group (P = 0.873). Serum Bcl-2 levels did not show significant changes in the groups. Serum Bcl2 / Bax ratio was significantly changed in MICT group (P = 0.017) but not in other groups (P = 0.622) (P = 0.463). Conclusion: it seems that performing both HIIT and MICT exercises can reduce the serum level of Bax protein, to prevent apoptosis in the cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bax
  • Bcl-2
  • Exhaustive Training
  • HIIT
  • MICT