راهبردها و پیامدهای تعدیل نیروی انسانی: مطالعه موردی سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران،

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.22034/spmi.2023.191103

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین راهبردها و پیامدهای تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نظر ماهیت تحقیق تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه مدیران، اعضای کمیته‌های فدراسیون‌ها، ورزشکاران، مربیان و اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی بود (1200=N). حجم نمونه با نرم‌افزار تعیین حجم نمونه اس پی. اس. اس سمپل پاور تعیین شده است و به تعداد 291 نفر برآورد گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از نرم‌افزار SPSS ورژن 25 و نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3.2.8 و اکسل نسخه 2016 استفاده شد. مدل تعدیل نیروی انسانی با تأکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش کشور متشکل از عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای تعدیل نیروی انسانی در ورزش است که بر اساس 3 مقوله محوری طراحی شده است. شرایط علی موثر بر تعدیل نیروی انسانی با تأکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش شامل 4 مقوله محوری، شرایط زمینه ای شامل 6 مقوله محوری، شرایط مداخله گر شامل 5 مقوله محوری، راهبردهای تعدیل نیروی انسانی در ورزش شامل 3 مقوله محوری و در نهایت، پیامدهای تعدیل نیروی انسانی با تأکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش شامل 5 مقوله محوری است. کلیه مسیرهای تحقیق معنی داراست و مدل می تواند الگویی برای تعدیل نیروی انسانی در سازمان های ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies and Consequences of human resource adjustment: a Case Study of Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • Sara Eftekharzadeh 1
  • Sara Keshkar 2
  • reza saboonchi 3
1 Azad university of Borujerd
2 Associate professor of sport management, the faculty of Physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i university
3 Department of physical education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify strategies and consequences of human resource adjustment in sports organizations. The research method is descriptive-survey and applied in nature. The statistical population of the research in the qualitative part includes all managers, members of federation committees, athletes, coaches and university professors, and in the quantitative part it includes all employees of the Ministry of Sports and Youth and sports federations. 1200). Sample size with SP sample size determination software. S. The sample size was determined and estimated at 291 people. The analysis of the collected data is descriptive and inferential statistical methods. SPSS software version 25, Smart PLS software version 3.2.8 and Excel version 2016 were used. The model of manpower adjustment with emphasis on the competence of manpower and individual characteristics in sports of the country consists of causal factors, background factors, intervening factors, strategies and consequences of manpower adjustment in sports, which is designed based on 3 main categories. Causal conditions affecting manpower adjustment with emphasis on manpower competence and individual characteristics in sports including 4 main categories, background conditions including 6 main categories, intervention conditions including 5 main categories, solutions for adjusting manpower in sports including 3 categories. Finally, the consequences of manpower adjustment with emphasis on manpower competence and individual characteristics in sports include 5 main categories. All the research paths are meaningful and the model can be a model for adjusting human resources in sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • Competence
  • Manpower
  • Sports Organizations