تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی مردان تکواندوکار نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/spmi.2023.191099

چکیده

با افزایش روز افزون شرکت افراد در ورزش‌های رقابتی، رزمی و تفریحی میزان بروز التهاب و آسیب عضلانی نیز افزایش یافته و همین امر منجر به وارد شدن خسارت‌های اقتصادی، روحی و روانی بسیار زیادی به باشگاه‌های ورزشی و بازیکنان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح شده بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در مردان تکواندوکار نوجوان بود ؛ پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون‌- پس آزمون اجرا شد و جامعه آماری شامل تمامی تکواندوکاران نوجوان 13 تا 18 ساله شهر زنجان که شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند، تشکیل دادند. 24 نفر از تکواندوکاران نوجوان با حداقل سه سال سابقه ورزشی به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات معمول تکواندوی خود برای گرم کردن از تمرینات گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده، استفاده کردند و گروه کنترل تمرینات معمولی گرم کردن خود را انجام ‌دادند. برای بررسی سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی از آزمودنی‌ها خون‌گیری به عمل آمد و مرحله دوم خون‌گیری، ۲۴ ساعت بعد از اتمام هشت هفته انجام گرفت. برای مقایسه گروه‌ها و تأثیر مداخله از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد برنامه گرم کردن +11 اصلاح‌شده، تأثیر معناداری بر میزان CPK، LDH و CRP (مقدار p به ترتیب 089/0، 543/0، 729/0) ایجاد نکرد. در کل نتایج این پژوهش نشان داد تمرینات جامع گرم کردن فیفا +11 آسیب و التهابی به دنبال نداشت و می‌تواند به عنوان یک روش گرم کردن مناسب و ایمن به ورزشکاران و مربیان تیم‌ها پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Safiloo 1
  • Ali Sayyah 2
  • Leila Youzbashi 2
  • Jabar Seifpanahi Shabani 2
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Increasing participation of people in competitive, martial and recreational sports, the incidence of inflammation and muscle damage has also increased, and this leads to a lot of economic, mental and psychological damage to sports clubs and players. The aim of this study was to investigate the effect of comprehensive modified FIFA 11+ warm-up program on inflammatory indicators and muscle damage in adolescent taekwondo males. The current research was carried out as a semi-experimental type with a pre-test-post-test design, and the statistical population consisted of all the young taekwondo players aged 13 to 18 in Zanjan city who met the conditions to enter the research. 24 adolescent taekwondo practitioners with at least three years of sports experience were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups. The experimental group in addition to their routine taekwondo exercises, used modified FIFA +11 warm-up exercises for warm-up, and the control group did their usual warm-up exercises. At the pretest, blood samples were taken to check muscle damage indicators levels, and the second stage of sampling was performed 24 hours after eight weeks. Analysis of covariance was used to compare the groups and the effect of the intervention; significance level was considered P<0.05. The results showed modified FIFA 11+ warm-up program had no significant difference on CPK, LDH and CRP (p value= 0.089, 0.543 and 0.729, respectively). The results of this research showed that modified FIFA 11+ warm- up program did not cause any damage or inflammation and can be recommended as a suitable and safe method for athletes and team coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammatory Indices
  • Modified FIFA 11+ Warm-up Program
  • Muscle Injury
  • Taekwondo