شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء هم آفرینی ارزش برند باشگاه-های لیگ برتر فوتبال ایران با رهیافت نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت ورزش و تبدیل شدن آن به یک صنعت پویا و نقش باشگاه­های ورزشی بویژه فوتبال در این صنعت، بنابراین ارتقا ارزش برند باشگاه­ها یک از مهمترین مسائل هر باشگاه ورزشی است.  بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء هم آفرینی ارزش برند باشگاه­ها در لیگ برتر فوتبال ایران با رهیافت نظریه داده بنیاد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت داده­ها از نوع کیفی بود که با رهیافت نظریه داده بنیاد صورت گرفت.
جامعه آماری شامل خبرگان این حوزه بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه با 19 نفر اشباع نظری حاصل شد و سپس به روش استراوس و کوربین داده-ها تجزیه و تحلیل شدند.
بر اساس 283 کد اولیه و طبق الگوی پارادایمی؛ عوامل علی شناسایی شده شامل؛ قابلیت‌ها و نیازها، خدمات ویژه، تجهیزات، عوامل نهادی و مدیریت منابع انسانی. شرایط زمینه ای شامل؛ عوامل  نگرشی، عوامل رسانه ای و برنامه ریزی،  شرایط مداخله گر شامل؛ عوامل محیطی، عوامل زیرساختی، روابط عمومی، عوامل مرتبط با مدیریت اجرایی و ضعف فرهنگ بودند. همچنین در جهت توسعه هم آفرینی استراتژی های عمل شامل؛ توسعه زیربنایی، توسعه انگیزشی، توسعه ارتباطات، هویت سازی، توسعه فناوری اطلاعات و توسعه وبسایت و رسانه‌های اجتماعی شناسایی شد و در نهات پیامدهای هم آفرینی ارزش برند شامل؛ مزایای بازاریابی، مزایای ساختاری، مزایای اقتصادی، توسعه فرهنگی، مزایای سازمانی و مزایای فردی بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می­شود هیئت مدیره باشگاه­های لیگ برتر فوتبال به صورت فرایندمدار پیشایندهای درون سازمانی هم آفرینی ارزش برند را توسعه دهند تا با ایجاد انگیزه در هم آفرینی ارزش برند هوادار به ارزش های اقتصادی و اجتماعی در  فوتبال کشور دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors on the promotion of brand value co-creation in Iran's premier league football clubs ( Grounded theory approach)

نویسندگان [English]

  • Bahador Haghighi 1
  • Hossein Eydi 2
  • keivan shabani moghaddam 3
1 azad university
2 Assistant Professor of Sport Management, Razi University
3 faculty member of Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of sports and its transformation into a dynamic industry and the role of sports clubs, especially football, in this industry, promoting the brand value of clubs is one of the most important issues of every sports club. So the aim of this study was Identifying effective factors on the promotion of brand value co-creation in Iran's premier league football clubs ( Grounded theory approach). This reseach was applied in terms of its purpose and was qualitative in terms of type of data use. This research conducted by grounded theory approach. The statistical population consisted of experts in this field, and theoretical saturation was achieved through snowball sampling through interviews with 18 people, and then the data were analyzed by the Strauss and Corbin method. According to the paradigmatic model: causal factors (five concepts), contextual factors (two concepts) intervening factors (three concepts) consequences (four concepts) and strategies (six concepts) As effective factor in promoting of brand value co-creation in Premier League clubs were identified.
According to the results of the research, it is suggested that the board of directors of the premier football league clubs, paying attention to the identified causal, contextual and intervening factors, and do stratigies such as improving fan satisfaction, improving loyalty, improving service quality, upgrading infrastructure, perform cultural work and pay more attention to the press and social media in order to improve the brand value of their clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football
  • marketing
  • brand value
  • value co-creation
  • fan