بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (7P) بر میزان رضایت و جذب هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان رضایت و جذب هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان که در سال 1398 بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته بودند (700 نفر) و با توجه به جدول مورگان تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد . در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شد. همچنین برای انجام این تحلیل‌ها نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL به کار رفته است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل سنجش متغیرهای اصلی آمیخته های بازاریابی؛ رضایت هواداران و جذب هواداران که روایی آن به تایید 8 تن از خبرگان دانشگاهی حوزه مدیریت بازاریابی و ورزشی رسانده شد و پایایی متغییرها به ترتیب (0.772، 0.868، 0.820 ) بدست آمد و حاکی از پایایی بسیار مناسب کل سوالات پرسشنامه می‌باشد. نتایج نشان داد که عناصر هفتگانه آمیخته بازاریابی دارای ضریب اثر 10.84 بر میزان جذب هواداران و ضریب اثر 11.14 بر رضایت هواداران است. همچنین ضریب اثر آمیخته‌های بازاریابی بر مؤلفه‌های جذب هواداران برابر است با آگاهی 7.99؛ جلب توجه 7.42؛ علاقه 7.15؛ اعتماد 7.57؛ و مولفه‌های رضایت هواداران برابر است با نیازهای اساسی 8.06؛ نیازهای عملکردی 5.81؛ و نیازهای انگیزشی 7.42. بنابراین مدیران باشگاه‌های ورزشی باید با در نظر گرفتن آمیخته بازاریابی، جایگاه ویژه‌ای را برای ارتقای عناصر تشکیل دهنده آن مد نظر قرار دهند و از این طریق در جذب و رضایت بیشتر هواداران تیم تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of marketing mix elements (7P) on the level of satisfaction and attraction of Gorgan Municipality basketball team fans

نویسندگان [English]

 • M Rahimizade 1
 • zahra karimi 2
 • Amirhoseyn Monazzami 3
1 m
2 Masters, Faculty of Physical Education and Sport Since, Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran, Tehran, Iran
3 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study was to investigate the effect of marketing mix elements on the level of satisfaction and attraction of Gorgan Municipality basketball team fans. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey data collection was conducted in the field. The statistical population of the study included all fans of Gorgan Municipality basketball team who had purchased tickets to the stadium in 1398 (700 people) and according to Morgan's table, 250 people were considered as a statistical sample. In this study, regression method was used to analyze the hypotheses. SPSS and LISREL statistical software were also used to perform these analyzes. Measurement tools of researcher-made questionnaire including measuring the main variables of marketing mixes; Fan satisfaction and fan attraction, the validity of which was confirmed by 8 academic experts in the field of marketing and sports management, and the reliability of the variables were obtained (0.772, 0.868, 0.820, respectively) and indicates a very good reliability of all questionnaire questions. The results showed that the seven elements of marketing mix have an effect coefficient of 10.84 on fan attraction and an effect coefficient of 11.14 on fan satisfaction. Also, the coefficient of effect of marketing mixes on the components of attracting fans is equal to 7.99; Attention 7.42; Interest 7.15; Trust 7.57; And the components of fan satisfaction are equal to the basic needs 8.06; Performance requirements 5.81; And motivational needs 7.42. Therefore, the managers of sports clubs should consider the marketing mix, consider a special place to promote its constituent elements, and thus try to attract and satisfy more team fans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mix marketing
 • basketball team
 • fans attraction
 • fans satisfaction
 • Gorgan Municipality
 1. Fereiduny M. Kalatesafiri. M. [Explaining the model of the effect of mixed marketing elements on the level of satisfaction and re-presence of fans of popular Tehrani clubs in the professional football league]. 2018, Sports Management Quarterly, Volume 10, Number 1, pp: 117-103. (In Persian)
 2. Saatchian V. Elahi A. [Factor Analysis of Marketing Barriers to Attracting and Developing Fans of Iranian Professional Football League Clubs]. 2014. Journal of Sports Studies, No. 22, pp. 104-85. (In Persian)
 3. Fereiduny M. Kalatesafiri. M. [Provide a model of the impact of mixed marketing efforts and brand equity on fan responses]. 2017, Quarterly Journal of Applied Research in Sports Management, Fifth Year, 4 (20 consecutive), pp: 108-101. (In Persian)
 4. Asadolahi E. Fahimdovin H. Mahdinghad A. [Comparison of marketing mix in the country's futsal premier league from the perspective of managers and experts]. Third Iranian National Conference on Sports Science and Physical Education, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies 2017. (In Persian)
 5. Fatehi B. Sajadi N. Hamidi M. Zendehdel B. [Ranking of Iranian Basketball Premier League teams based on 4P using Promit method]. 2017, , Journal of Sports Management, Ninth Volume, No. 2, pp: 211-191. (In Persian)
 6. KHojasteh M. SHakeri kushki Q. Abasnezhad Q. Investigation of marketing mixes in sports tourism industry of North Khorasan province]. The first national conference on sports science developments in the field of health, prevention and championship, 2016. (In Persian)
 7. Andam R. Salimi M. [Presenting a model of factors affecting the positive behavior of fans of Iranian Handball Premier League matches]. Journal of Sports Management Studies. 2016: 38, pp: 51-68. (In Persian)
 8. Hungenberg, E. Kurt, C. Mayer, Jr. (2019), An Examination of Sport Event Experience: A Market Segmentation Analysis of FCS Attendees, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 2019, 12, 244-261.
 9. Gong, Bo. Pifer, N. D. Wang, J. Kim, M. Kim, M. Qian, T. Y. Zhang, J. (2015). “Fans' Attention to, Involvement in, and Satisfaction with Professional Soccer in China”. Social Behavior and Personality: an international journal. 43 (10). Pp:1667-1682.
 10. Park, Y. Kun-Nyeong, C. (2009). “Individual and group behavior-based customer profile model for personalized product recommendation”. Expert Systems with Applications. 36(2). Pp: 1932–1939.
 11. Frey, A. (1961); Advertising, 3rd ed., Ronald Press, New York.
 12. Borden, N. H. (1964); “The Concept of the Marketing Mix”, Journal of Advertising Research, June,Vol. 4,pp: 2-7.
 13. Qazimirsaeid J. Motamedi N. SHahivand M. [Comparison of marketing in libraries of Tehran University of Medical Sciences and Shahid Beheshti based on 7P model]. Journal of Health Outcome, 2017, Volume 12, Number 4, pp: 333-324. (In Persian)

 

 1. Rusta A. Venus D. Ebrahimi A. Marketing Management, 21st Edition, Tehran: Samat Publications, 2019.
 2. Jalali Farahani M. [The effect of selected elements of marketing mix on brand equity in sports services, Quarterly Journal of Applied Research in Sports Management]. 2013, Volume 2, Number 2 (6) Pages: 11-20. (In Persian)
 3. Qasemi H. Marketing in Squash, Summary of Papers of the First Marketing and Sports Seminar, Shiraz, 2004.
 4. Mohammadian M. Advertising from a marketing perspective, Tehran: Harofieh Publications, 2014.
 5. SHarifi A. Aslankhani MA. Tojari F. Droudian AA. [Designing a structural model of loyalty of Iranian Premier League fans based on the dimensions of the service winner]. , Quarterly Journal of Applied Research in Sports Management, Year 6, 2018, 3, (27 consecutive), pp: 54-45. (In Persian)
 6. Lavlak CH. Wright L. [Principles of Service Marketing, translated by Ardashiri Tajzadeh, 8th edition, Tehran: Samat Publications, 2018.
 7. Mohseni HR. Jamshidi D. [Identifying the effect of media advertising and word of mouth on customers of electronic services of banks, Fourth National Conference on Community Empowerment in Humanities and Management Studies. Tehran, 2018. (In Persian)
 8. Razavi MH. [Privatization and development of sports in the minds of physical education managers in the country], Journal of Sports Science, 2006. 3. (In Persian)
 9. Alavi M. Ngafiseahrudi M. Rahimzadeh M. [Identifying and classifying the needs of customers of a sports club using the Kano model (study in Narjes Sports Club in Shiraz)]. Journal of Applied Research in Sports Management, 2015, Volume 4, Number 3 (15 consecutive). (In Persian)
 10. Hoseini, E. Amirnejhad, S. Sarkeshik, S (2016). “An Investigation of the Factors Influencing Purchasing Behavior of Customers of Sport Facilities in Region 2 of Tehran.” New trend in sport management. 3. 2016; 4 (14) :23-35). (In Persian)
 11. Hakimara MA. [Persuasive communication and propaganda, Tehran: Samat Publications], 2017. (In Persian)
 12. Shankar, R. (2000). Services Marketing. The Indian perspective Excel Books.
 13. Nemati,n (2011). “Analysis of sports customers' behavior and the factors affecting their presence in the country's premier football league: Presenting a model for attracting sports customers in the country's premier football league”. PhD Thesis – Islamic Azad University Tehran Branch, 2011. (In Persian)
 14. Mak, J. Y., Donahue, J., Lee, A. N. (2009). "Sport spectators behavior of collegiate

woman Basketball". International Journal of Sport Management, 35, pp: 214-225

 1. Vakili M M. Assessment of construct validity questionnaires in psychological, educational and Health research: Applications, Methods, and Interpretation of Exploratory factor analysis. J Med Educ Dev. 2018; 11 (30) :4-19. (In Persian)
 2. Shezi, N.E(2019), Developing and validating a brand personality trait scale for South African professional sport teams, Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Marketing Management at the North-West University.
 3. Memari ZH. [Analysis and modeling of the country's sports industry (with a decision-based approach)]. PhD Thesis - University of Tehran, 2007. (In Persian)

 

 1. Arkornsakul, P. (2017), An Analysis of Service Marketing Mix Factors Influencing Spectator Attendance At an International Badminton Tournament in Thailand, This work was supported by Ministry of Culture, Sports, and Tourism and Sports Promotion Foundation.
 2. Baktash N. Brzegar T. Qasemi H. [The role of the Radio of the Islamic Republic of Iran in the marketing of Iranian sports products with emphasis on the 4P sports marketing mix]. Journal of Communication Management in Sports Media, Second Year, Issue 5, 2014, pp: 35-27. (In Persian)
 3. Phalitnonkiat P. The Future Paths of Sport Marketing, Instructor of Marketing, Burapha University International College. Psychology and Marketing. 18(1). (2018), pp:43-66.
 4. Arazeshi N. Sepasi H. Nurbakhsh P. Nurbakhsh M. [Development and validation of service quality assessment tools in sports events (Case study of the Iranian Basketball Premier League)]. Journal of Sports Management Studies. 2018, 48, pp: 266-243. (In Persian)
 5. Kano, Noriaki. "Attractive quality and must-be quality." Hinshitsu (Quality, The Journal of Japanese Society for Quality Control) 14 (1984): 39-48.