مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی کم شدت بر شاخص های آنتروپومتریکی چاقی زنان دارای اضافه وزن

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی و مقاومتی کم شدتبر شاخص­های آنتروپومتریکی چاقی شامل؛ نمایه  توده بدن((BMI، دور کمر(WC)، نسبت دور کمر به باسن (WHR)، نسبت دور کمر به قد ایستاده(WHtR)، درصد چربی )BF%(، دور بازو( (AC، دور باسن(HC) و دور ران(TC) زنان میانسال دارای اضافه وزن است.30 زن داوطلب شرکت در پژوهش با دوره قاعدگی منظم و30BMI25به طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تقسیم شدند.تمرینات شامل تمرین هوازیبا شدت 60 درصد ضربان قلب و تمرین مقاومتیبا شدت ۴۰% تا 45% یک تکرار بیشینهبود.برای مقایسه تفاوت­ها بین دو گروه در پایان مطالعه از آزمون تحلیل کوواریانس و تفاوت­های پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد در پایان بین AC (۰۴/۰=p) وTC(۰۲/۰=p) دو گروه تمرین مقاومتی و هوازی تفاوت معناداری وجود دارد(۰۵/۰p≤). تفاوت بین سایر متغیرها دو گروه معنادار نبود. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی کم شدت برای کاهش شاخص­های چاقی مؤثرتر از تمرین هوازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effects of aerobic with low intensity resistance trainings on indices of anthropometric adiposity in overweight women

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Mehdizadeh 1
  • Afsane Khosravi 2
1 Assistant Professor University of Shahrood
2 MSc of sport physiology, University of Shahrood
چکیده [English]

The purpose of this study was to comparison the effect of 8-week aerobic and low-intensity resistance exercise on indices of anthropometric adiposity include of Body Mass Index (BMI), Waist Circumference (WC), waist to hip ratio (WHR), Waist-to-height ratio (WHtR), Percent body fat (%BF), Arm Circumference (AC (, hip Circumference (HC) and Thigh Circumference (TC) in middle-aged overweight women. Thirty volunteered women with regular menstrual cycle and BMI of 25 to 29.9 who participate in this research and were randomly divided into two aerobic and resistance groups. The exercise consisted of aerobic (60% HRmax) and resistance (40-45 %1RM) trainings. Statistical comparisons between groups were performed by the covariance analysis test and comparisons between pre and post- intervention periods were performed by paired t-test. The results showed that there is a significant difference between aerobic and resistance groups in AC (p=0.04) and TC (0.02) at the end of the experiment (p≤0.05). However, no significant differences in other variables were observed between the two groups. According to the results, low intensity resistance training is more effective than aerobic one to reduce indices of adiposity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body fat percentage
  • Abdominal obesity
  • Body circumference
  • Body mass index
  • resistance training
  • aerobic training
1.بومپات . تئودور او.   (۱۳۸۹) "نظریه و روش­شناسی تمرین(علم تمرین)" ترجمه کردی م. فرامرزی م.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.شابک:۱-۲۸۶-۵۳۰-۹۶۴-۹۷۸.
2.حقیقی، امیر حسین. یعقوبی، مرضیه. حسینی، کاخک، سید علیرضا.( ۱۳۹۲)."تاثیر هشت هفته تمرین هوازی مصرف مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپدی سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن" مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،)4(، ص ۲۱۱-۲۱۸.
3.رشیدلمیر، امیر. (1391) "بررسی تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژنABCG1 در سول­هایPBMN زنان ورزشکار" مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 20، شماره 1، ص 1-9.
4.روغنی، طیبه. ترکمان، گیتی. موثقی، شفیعه. هدایتی، مهدی. گوشه، بابک. (۱۳۹۱) " تأثیر برنامه کوتاه مدت راه رفتن مقاومتی روی تردمیل بر ارتباط پارامترهای ترکیب بدنی و سطوح هورمون های استرادیال، پروژسترون و کورتیزول در زنان یاسئه استئوپروتیک" مجله علوم توانبخشی ، ۸ (6)، ص۱۱۵۸-۱۱۴۸.
5.سوری، رحمن. رضائیان، نجمه. صالحیان، امید. (1391) "تأثیر تمرینات استقامتی کم شدت و پرشدت بر سطوح لپتین، کورتیزول، تستسترون، هورمون رشد و شاخص­های مقاومت انسولین در جوانان کم تحرک" مجله ورزش و علوم زیستی.، 5، شماره 1،ص 17-28.
6.صارمی، عباس. قرائتی، محمدرضا. (1389) " اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به انسولین در مردان چاق و دارای اضافه وزن" مجله علوم زیستی ورزشی.، 4، ص 93-108.
7.طباطبایی ملاذی، عذرا.لاریجانی، باقر، (۱۳۹۲) " مروری بر شیوع چاقی و اداره آن در ایران" مجله دیابت و لیپید ایران،۱۲(5)،  ص ۳۵۷-۳۷۴.
8.علی­زاده، زهرا. یونس­پور، شیما. منصورنیا، محمد علی. (۱۳۹۱) " بررسی تاثیر طولانی مدت ۱۲ هفته ورزش هوازی مداوم و متناوب بر تغییرات وزن و ترکیب بدنی خانم­های چاق و دارای اضافه وزن" مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۱۰،(۷): ص ۶۳۰-۶۳۹ .
9. محبی، حمید. حاجیلو، حسین. دمیرچی، ارسلان. روحانی، هادی. (1390) " اثر شدت تمرین هوازی بر ترکیب و توزیع چربی بدن مردان دارای اضافه وزن" فصلنامه المپیک. (4)، ص 96- 103.
10.نوری، یداله. رحمانی­نیا، فرهاد. میرزایی، بهمن. اراضی، حمید. (1392) " مقایسه­ی اثر برنامه­ی هوازی و مقاومتی بر متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی مردان غیر فعال" مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 21(89)، ص 51-63.
11.نیک­پور، صغری. وحیدی، شیدا. هدایتی، مهدی. حقانی، حمید. آقاعلی نژاد، حمید. بریم نژاد، لیلی. سودمند، بابک. (1387) " تأثیر ورزش استقامتی منظم بر شاخص­های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 87" مجله غدد درون­ریز و متابولیسم ایران، 2 (11)، ص 177-183.
12.یاوری، عباس. نجفی­پور، فرزاد. عسگرزاده، اکبرعلی. نیافر، میترا. مبصری، مجید. نیکوخصلت، سعید. (1390) " تأثیر تمرینات هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر کنترل قند خون و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع2" مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 33( 4)، ص 82-91.
 
13. Avila J. J. Gutierres A. J. Sheehy M. E. Lofgren I. E. and Delmonico M. J.(2010)” Effect of Moderate intensity resistance training during weight loss composition and physical performance in overwight older adultsJ. of . Appl Physio., 109, pp 517–525.
14. Chaudhary S. Kang K. M. and Sandhu J. S. (2010) “The Effects of Aerobic Versus Resistance Training on Cardiovascular Fitness in Obese Sedentary Females” J. of.  Sports Medicine., 4, pp 177-184.
15. Colado J. C. and Triplett N. T. ( 2008) “Effects of a short-term resistance program using elastic bands versus weight machines for sedentary middle-aged women” J. of . Strength and Conditioning Research., 22, 5, pp 1441-1448.
16. Donnelly  J. E. Smith B. Jacobsen  D. J. Kirk E. Dubose  K. Hyder  M. Bailey B. Washburn  R. (2004) “The role of exercise for weight loss and maintenance” Best Pract Res ClinGastroenterol, 18(6), pp 1009-1029.
17. Fenkci S. SarsanA.Rota S. and Ardic F,(2006)”Effects of Resistance or Aerobic Exercises on Metabolic Parameters in Obese Women Who Are Not on a DieJ. of. Advances in Therapy.23)3(, pp404-414.
18. Foster G.D. Wadden T.A. Vogt R.A. Brewer G.(1997) “ What is a reasonable weight loss Patients'expectations and evaluations of obesity treatment outcomes” J .of . Consult ClinPsychol., 65) 1(, pp79-85.
19. Frost H.M, )1992(, The role of chenges in mechanical usage set points in the pathogenesis of osteoporosis, J.of.  Bone miner Res 7:253-261.
20. Gauthier MS, Couturier K, Latour JG, Lavoie JM, )2003(, Concurrent exercise prevente high- fat diet induced macrovesicuiar hepatic steatosis,JApplphysiol. 24;94(6):2127-34.
21. Gomez G. P. Rodriguez G. V. Royo I. A.  Redondo D.M. Foncillas J.P. Moreno L.A. Sanchez C.D. and Casajus J.A. (2013)” Effect of endurance and resistance training on regional fat massand lipid profile” J. of .Nutr Hosp.,28) 2(, PP 340-346.
22. Grediagin  M. A. Cody  M.  Rupp J. Bernardot  D. Shern R. (1995). “Exercise intensity does not affect body composition change in untrained, moderately overfat women” J. of.  Dietetic Assoc., 95, pp 661-665.
23. Haffner S. M. (2000) “Sex hormonws, obesity, fat distribution, type2 diabetes and insulin resistance” J OBS.,24, pp 56-58.
24. Holm L. Reitelseder S. Pedersen T. G. Doessing S. Petersen G. Flyvbjerg A. Andersen L.Aagaard P. and Kjaer ,(2008)”Changes in muscle size and MHC composition in response to resistance exercise with heavy and light loading intensity”J. of . Appl Physiol., 105, pp 1454–1461.
25. Mengistie A. B. Reddy R.C. and Syam Babu M.(2013) “The Effects of Combined Aerobic and Resistance Exercise Training on Obese Adults, Northwest Ethiopia” J. of. Recent Sciences,2) 1(,pp 59-66.
26. Narayani u. and Sudhan Paul Raj R.L,(2010)" Effect of Aerobic Training on Percentage of Body Fat, Total Cholesterol and HDL-C among Obese Women World”  J.  of.  Sport Sciences,. 3 (1),pp 33-36.
27. Rahimi R. (2006) “Effect of  moderate  and high intensity  weight traninihe body composition of overweight men” J. of .Physical Education and Sport., 4(2), pp. 93 – 101.
28. Regina L. Lee T. Alice Y. and  YuenLoke T.(2005) “ Papulation at risk: lifestyle behaviors, health promotion and psychosocial well-being of university students in Hong Kong” J . of . Public HealthNursing., 22, pp 209-21.
29. Ross R.R, Dagnone D, Peter J.H, Jones p.J, Smith H, PaddagsA,Hudson R, Janssen I,) 2000(, Reduction in obesity and related comorbid conditions after diet-induced weigh loss or exercise-induced wight loss in men, A randomized, controlled trial, 133(2):92-103.
30. Saghebjoo M. Ghanbari A.  Rajabi H. Rahbarizadeh F. and  Hedayati M.(2011) “ The influence of circuit resistancetraining intensity on ghrelin to obestatin ratio of plasma in healthy young womenJ . of . Endocrinolog/y and Metabolism., 12, (6),pp626-632.
31. Santosa S, Demonty I,  Lichtenstein AH, Cianflone KT. Jones Pj.(2007)”An Investigation of Hormone and Lipid Associations after Weight Loss in Women:J Am Coll Nutr.;26(3):250-8.
32. Shaw I. and Shaw B.C., (2006) “Consequence of resistance training on body composition and coronary artery disease risk, J. of . Cardiovascular., 17( 3), pp. 111–116.
33. Shinoda M, Lator M.G, Lavoie J.M, 2002, Effect of physical training on body composition and organ weights in ovaricetomized and hyperstrongenic rats, Int J obes 26:335-343.
34. Strasser B. and Schobersberger w,(2010) “Evidence for Resistance Tranining as a Treatment Therapy in ObesityJ. of. Obesity., PP 567-574.
35. Tibana A. R. Navalta J. Bottaro M. Vieira D. Tajra V. Silva A. O Farias D. L. Pereira G. B. Souza J. C.  Balsamo S. CavaglieriC. C. and Prestes J, (2013) " Effects of eight weeks of resistance training on the risk factors of metabolic syndrome in overweight /obese women" J. of . Diabetology& Metabolic Syndrome, 5(11), pp 213-225.
36. Tresierras M. A. and Balady G. J. (2009) “ Resistance Training in the Treatment of Diabetes and obesity” J. of. Cardiopulmonary Rehabilitation and prevention.,29,  pp67-71.
37.Willis L.H. Slentz C.A. Bateman L. A. Shields T. Piner L. W.  Connie W. Bales C. W. Houmard  J.H. and Kraus W.E, (2011) “Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults” J.of. Appl Physiol., 113, pp 1831–1837.